Kursplan för Idéhistoriens huvudlinjer, äldre tiden

Outlines of the History of Ideas, Ancient Period

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH350
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-10-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2019
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och senast reviderad 2018-10-28.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

* redogöra för de viktigaste idéhistoriska epokerna, tankeströmningar samt deras främsta företrädare från antiken fram till och med 1600-talets vetenskapliga revolution.
* på ett basalt sätt historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter.
* redogöra för och kritiskt diskutera basala idéhistoriska tolkningar.
* uppvisa grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från antiken fram till och med 1600-talets vetenskapliga revolution.

Undervisning

Undervisningen på campus består i huvudsak av föreläsningar.
Undervisningen på distanskurs sker via den Internetbaserade lärmiljön.

Examination

Examination av campuskursen sker i form av en skriftlig tentamen.
Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Examination av distanskursen sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.