Kursplan för Idéhistoria A, distans

History of Science and Ideas A, Online

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH607
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 41, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är fristående och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och senast reviderad 2016-10-11.Kursplanen ska börja gälla från ht 2017

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de viktigaste idéhistoriska epokerna, tankeströmningar samt företrädare för dessa från antiken till vår tid.
 • göra basala historiska tolkningar av källtexter från antiken till vår egen tid.
 • på ett basalt sätt historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter.
 • redogöra för och kritiskt diskutera basala idéhistoriska tolkningar.
 • uppvisa grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga.

Innehåll

Kursen behandlar filosofi och vetenskap, samhällstänkande, religion och det allmänna idélivet från antiken till idag. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna, kombinerad med fördjupningar kring historiskt intressanta idékomplex. Kursstoffet presenteras såväl med handbokslitteratur som med källtexter.

Moment 1: Antiken och medeltiden 7.5 hp

Momentet behandlar de antika förutsättningarna för den idéhistoriska utvecklingen i Europa. Med tidsmässig tyngdpunkt på den grekisk-romerska antiken och högmedeltiden ges en övergripande orientering om äldre tids filosofi, samhällstänkande och vetenskap.

Moment 2: Från renässans till upplysning 7.5 hp

Momentet behandlar övergången från den antika-medeltida världsbilden till en ny, modernare syn på världen. Huvudavsnitt behandlar renässansen och humanismen, reformationen och den naturvetenskapliga revolutionen, samt upplysningens idéströmningar under 1700-talet.

Moment 3: 1800-talet 7.5 hp

Momentet innehåller en övergripande orientering om 1800-talets idéhistoria där bl.a. romantiken, naturvetenskapernas historia, diskussionen mellan idealister och materialister, framstegstankens historia, de politiska ideologiernas och kvinnorörelsens framväxt samt viljefilosofin behandlas.

Moment 4: 1900-talet 7.5 hp

Momentet behandlar centrala teman i 1900-talets idéliv som den nya fysikens genombrott, psykologins och den nutida människokunskapens framväxt, nya filosofiska strömningar, feminismens utveckling, den svenska folkhemstankens framväxt och moderna samhällsteorier.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studerandes interaktion med lärare och medstudenter i fokus. Till detta kommer traditionella och obligatoriska metodövningar i form av chattseminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Idé- och lärdomshistoria A distans 5LH604, och kan inte tas med i samma examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Kurslitteratur

Kursens huvudböcker

Om du inte vill skaffa alla böcker på en och samma gång, så rekommenderas att du först införskaffar Ambjörnsson, "Människors undran" samt Gunnar Eriksson & Tore Frängsmyr, "Idéhistoriens huvudlinjer".

 • Eriksson, Gunnar; Frängsmyr, Tore Idéhistoriens huvudlinjer

  [4., rev. uppl.]: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria : Antiken Människors undran

  Stockholm: Natur och kultur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ambjörnsson, Ronny Europas idéhistoria : Medeltiden Tankens pilgrimer

  Stockholm: Natur och kultur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Gunnar Västerlandets idéhistoria 1800-1950

  [Ny uppl.]: Hedemora: Gidlund, 1993

  Obs! Det är den inbundna upplagan från 2004 eller senare som ska användas; det är den som sidhänvisningarna i introduktionstexterna går till.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Machiavelli, Niccolò Fursten

  5. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia

  2., [utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Runeby, Nils Europas idéhistoria : 1900-talet Framstegets arvtagare

  2. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  1998 eller 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spinoza, Benedictus de Lagerberg, Dagmar Etiken

  Stockholm: Thales, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Porter, Roy Lindén, Åsa Upplysningen : en introduktion

  Göteborg: Daidalos, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Det finns senare utgåvor av flera av dessa titlar, men det fungerar bra de också.