Kursplan för Idéhistoriens huvudlinjer, nyare tiden

Outlines of the History of Ideas, Modern Period

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH351
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-27
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 07, 2015
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursen är en fristående kurs och kan ingå i lärarutbildningen. Kursplanen är fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2007-02-27 och senast reviderad 2014-11-10

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

• redogöra för de viktigaste idéhistoriska epokerna, tankeströmningar samt deras främsta företrädare från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid.
• på ett basalt sätt historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter.
• redogöra för och kritiskt diskutera basala idéhistoriska tolkningar.
• uppvisa grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga.

Innehåll

Kursen behandlar västerlandets filosofi, vetenskap, samhällstänkande och religion från 1700-talets upplysning fram till vår egen tid. Här ges en bred genomgång av den västerländska tankeutvecklingen och de olika kulturepokerna.

Undervisning

Undervisningen på campus består i huvudsak av föreläsningar.
Undervisningen på distanskurs sker via den Internetbaserade lärmiljön.

Examination

Examination av campuskursen sker i form av en skriftlig tentamen.
Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Examination av distanskursen sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2019

Kurslitteratur

Litteraturen under denna rubrik behöver vara införskaffad i samband med kursstart.

Litteratur

 • Eriksson, Gunnar Västerlandets idéhistoria 1800-1950

  [Ny uppl.]: Hedemora: Gidlund, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordin, Svante Det politiska tänkandets historia

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Runeby, Nils Europas idéhistoria : 1900-talet Framstegets arvtagare

  2. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Porter, Roy Lindén, Åsa Upplysningen : en introduktion

  Göteborg: Daidalos, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver dessa böcker tillkommer det nedladdningsbara texter via den digitala undervisningsplattformen som används.