Kursplan för Medicin och makt i historisk belysning

Medicine and Power: Historical Perspectives

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH316
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-10-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2010-09-13
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 50, 2010
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2009-10-12.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten
* Vara orienterad i några centrala teoretiska perspektiv på medicin och makt.
* Kunna diskutera olika händelseförlopp i den moderna historien mot bakgrund av olika teorier om medicin och makt.
* Kunna anlägga ett kritiskt perspektiv på historieskrivningen.
* Ha tillägnat sig en grundläggande analytisk och kommunikativ förmåga samt en basal färdighet i att söka information (t. ex. i bibliotek och databaser).

Innehåll

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från ca 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering.

Undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad och bygger på en problem- och dialogorienterad pedagogik som sätter den enskilde studerandes interaktion med lärare och medstudenter i fokus. En stor del av studiematerialet görs tillgängligt via kursens egen nätsajt.

Examination

Examination sker i form av obligatoriska chattar och skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts. För betyget VG krävs att en högre grad av självständigt tänkande och förmåga till kritisk analys uppnåtts.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.