Kursplan för Den vetande kroppen. Historiska förkroppsliganden och naturlig kunskap 1600-1900

Science and the Knowing Body: Historical Embodiments of Natural Knowledge, 17th-20th Century

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH421
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-09-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2019
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen med 60 hp idéhistoria eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Historisk-filosofiska fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet.

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studenten kunna

- redogöra kritiskt och ur ett historiskt perspektiv för kroppens roll i vetenskapen

- reflektera över de så kallade vetenskapliga och industriella revolutionerna som avgörande i etablerandet av den vetande kroppens epistemologiska roll och i vetenskapsutövarens emblematiska roll i den västerländska kulturen

- visa grundläggande förmåga till reflexion över de diskurser om kropp och modernitet som uttryckts inom humanvetenskaperna sedan det tidiga 1900-talet

- muntligt och skriftligt arbeta med kroppslighet och vetande i egna historiska källor

Innehåll

Vetenskapen har ofta hyllats för sin image av okroppslighet. Den är universell, abstrakt och, framför allt, fri från köttets bördor. Under de senaste årtiondena har dock vetenskapshistoriker och vetenskapssociologer poängterat att denna image bygger på en föreställning utan egentlig förankring i verkliga förhållanden. Den jordnära verksamhet som det innebär att skapa kunskap och etablera sanningar har allt oftare uppmärksammats. Vetenskapliga idéer erkänns numer allmänt som sprungna ur olika praktiker och som djupt inbäddade i olika former av materiell kultur. Även vetenskapsutövarnas egna kroppar visar sig spela roll för skapandet och cirkulationen av kunskap och för trovärdigheten i de fakta om världen som de producerar. Inom denna kurs undersöks de föränderliga innebörderna av förhållandet mellan den vetande kroppen och den kunskap utövaren av kunskap producerar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier i vilka såväl studenterna som läraren håller i.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29