Kursplan för Sekularisering och historia

Secularisation and History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH414
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-10-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2018
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

- redogöra för den klassiska sekulariseringsberättelsen och några centrala nutida problematiseringar av den inom forskningen.

- visa grundläggande förmåga till reflexion över centrala delar sekulariseringsforskningen samt dess betydelse för tolkningen av intellektuella, kulturella och politiska sammanhang i historien.

- muntligt och skriftligt visa förståelse för olika sätt att arbeta med sekulariseringsperspektiv i egen forskning.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i de samtida problematiseringarna av den klassiska sekulariseringsberättelse som etablerades under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Kursen kommer att uppmärksamma och diskutera de klassiska teorierna om sekularisering av forskare som Freud, Weber och Durkheim samt nutida ifrågasättanden av dem genom läsning av forskningsrelevant litteratur. En väsentlig del av kursen kommer att diskutera och exemplifiera hur den nya sekulariseringsforskningen hanterar konkreta forskningsproblem. Aktuella teman är bl.a. sekularisering och vetenskap, sekularisering och politik, sekularisering och utbildning och sekularisering och institutioner. Kursen ger övning i att identifiera sekulariseringstematiker som både historiskt och samtidspolitiskt studieobjekt och att kritiskt analysera implikationer av sekularisering som en av modernitetens metaberättelser. Kursen kommer att ta upp både teoretiska texter och historiska fallstudier. Syftet är att träna förmågan att upptäcka och analysera sekulariseringsberättelsers roll i olika typer av framställningar och på det sättet introducerar kursen såväl potentiella studieobjekt som teoretiska perspektiv inför uppsatsarbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: HT 2018

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29