Kursplan för Svenska intellektuella och Tredje riket: Medie- och vetenskapshistoriska perspektiv

Swedish Intellectuals and the Third Reich: Media and Science History Perspectives

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH412
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-10-25
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2017
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:

 • redogöra för det historiska forskningsläget angående svensk-tyska relationer inom vetenskap och media under nazisttiden
 • visa grundläggande kunskaper om och en förmåga till självständig reflexion över centrala frågor angående kopplingen mellan vetenskap, journalistik och politik
 • visa förmåga att självständigt resonera kring olika tolkningar av fascismens genomslag inom svenska medier och svensk vetenskap
 • kritiskt reflektera över fascismens intellektuella historia

Innehåll

Fascismen och i synnerhet den tyska varianten, nationalsocialismen, brukar ofta betecknas som antiintellektuell. Nazismen bars fram av en propagandaapparat som målmedvetet och kalkylerat spred lögner till exempel angående judiska konspirationer eller om det tyska nederlaget i första världskriget. Samtidigt hade partiet stöd bland vissa grupper av intellektuella – till exempel vid de tyska universiteten. Också i Sverige fanns i vissa akademiska kretsar och inom medier olika grader av sympati för ”det nya Tyskland”. Dessa intellektuella var måltavla för så kallad ”kulturpropaganda”, som skilde sig från den mer aggressiva politiska propagandan. Kursen utgår från aktuell forskning angående både sympati för och motstånd mot nazismen inom svensk vetenskap och svenska medier under nazisttiden. Frågor om förhållandet mellan kunskapsideal inom vetenskap och journalistik, till exempel synen på objektivitet, och politiska ställningstaganden står i centrum.

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skrivuppgifter.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29