Kursplan för Historier om det politiska

Histories of the Political

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH413
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2016
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:

 • redogöra för aktuella forskningsdiskussioner inom det historiska studiet av politik
 • visa grundläggande kunskaper om och en förmåga till självständig reflexion över centrala begrepp inom den politisk-historiska forskningen
 • visa förmåga att självständigt göra bruk av politiskt-historiska metoder och teoretiska perspektiv
 • kritiskt reflektera över den politisk-historiska forskningens samtidsrelevans

Innehåll

Historiska studier av politiska företeelser har under senare tid kommit att inkludera en stor variation av studieobjekt, metoder och teoretiska perspektiv. Politik förstås inte längre som något som endast utövas av samhällets eliter eller på formella politiska arenor,t ex i Riksdagen. Politik, eller kanske snarare det politiska, kan också studeras som något mer vardagligt och svårfångat, men som ändå har genomgripande konsekvenser för hur samhällen organiseras och människor lever sina liv. Kursen tar fasta på att nyare historieforskning om det politiska särskilt har undersökt begreppsliga, praktiska och institutionella förutsättningar för det som blir allmänna angelägenheter. Med utgångspunkt i närläsningar av aktuella och inflytelserika forskningstexter kommer seminarierna behandla hur historiker tagit sig an frågor så som dessa: Hur gick det till när befolkningen (dess reproduktion, sammansättning och hälsa) eller kulturen blev till politikområden? Vad menades med att ”det personliga är politiskt”, ett av de centrala slagorden för den andra vågens feminism? Hur har centrala politiska begrepp – som väljare eller representation – förändrats historiskt? Hur har gränser mellan politik och vetenskap dragits? Syftet med kursen är att bidra med en överblick över aktuell forskning, att ge en mer ingående praktisk förståelse inom centrala områden på forskningsfältet samt att stimulera till fördjupad reflektion över historieforskningens relevans idag.

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och skrivuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29