Kursplan för Utbildningshistoria: forskningsproblem och forskningsriktningar

History of Education: Research Problems and Perspectives

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH411
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-10-15
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2015
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

- redogöra för ett urval centrala områden/arbeten inom svensk och internationell forskning om kunskapsproduktion och kunskapsöverföring

- visa förmåga till självständig reflektion över olika utbildningshistoriska forskningstraditioner

- muntligt och skriftligt kunna reflektera över hur utbildningshistoriska perspektiv kan användas i det egna forskningsarbetet

Innehåll

Kursen ger en avancerad introduktion till forskning om utbildningens historia. Fokus ligger på frågor om utbildning, kunskapsproduktion och kunskapsöverföring med utgångspunkt i olika forskningstraditioner, som kunskapshistoria, vetenskapshistoria, universitetshistoria och mediehistoria. Exempel på teman som behandlas är gränsdragningar mellan discipliner, kunskapsformer och institutioner, relationer mellan forskning, utbildning och populärvetenskap, och sociala och kulturella relationers betydelse för hur kunskap produceras och förmedlas. Kursen syftar till att studenterna ska pröva kursens perspektiv i sina egna undersökningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29