Kursplan för Historiska tider - teori och praktik

Historical Times: Theory and Practice

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 5LH409
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2015-10-15
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 42, 2015
  • Behörighet: Filosofie kandidatexamen eller motsvarande
  • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna
- redogöra för några centrala moderna historieteoretiska diskussioner om tidsdimensioner och temporalisering.
- upptäcka och analysera explicita och implicita tidsdimensioner i olika typer av källmaterial från olika tider.
- problematisera användningen av olika historievetenskapliga begrepp och modeller för att analysera historisk förändring och kontinuitet.

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i de diskussioner om historia och tid som spelat en central roll i modern historievetenskap. Vi kommer att uppmärksamma hur temporaliteter formulerats – explicit eller implicit – i politiska, vetenskapliga och filosofiska sammanhang. Tillspetsat kan man säga att principiella inlägg och diskussioner kan analyseras som olika sätt att strukturera tid. Till exempel hur man bestämmer relationen förflutet-nutid-framtid: om historien har en riktning, om tiden accelererar, om vi går mot en ljusnande framtid eller hotande undergång. Relationen historia-tid ska tematiseras i två avseenden. Dels ger kursen övning i att analysera temporaliteter som historiskt studieobjekt, exempelvis framstegstänkandet under upplysningen eller moderna debatter om historielöshet. Dels tematiseras modern debatt om hur tid begreppsliggörs eller impliceras i historievetenskap, dvs. självreflexion över historikerpraktiken. Kursen kommer att ta upp både teoretiska texter och historiska fallstudier. Syftet är att träna förmågan att upptäcka och analysera tidsdimensionernas roll i olika typer av framställningar, och på det sättet introducerar kursen såväl potentiella studieobjekt som teoretiska perspektiv inför uppsatsarbetet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29