Kursplan för Perspektiv på mediehistoria

Perspectives on Media History

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH407
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-02-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-02-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

 • redogöra för ett urval av centrala arbeten inom internationell och svensk mediehistorisk forskning,
 • Självständigt kunna reflektera över olika mediebegrepp och de skilda forskningstraditioner som dessa begrepp är knutna till,
 • självständigt kunna reflektera över hur mediehistoriska perspektiv kan anläggas i eget forskningsarbete.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till och överblick över det mediehistoriska forskningsfältet så som det har utvecklats från 1960-talet fram till vår egen tid. Fokus ligger på läsning av och diskussion om ett antal centrala forskningsbidrag från olika tidsperioder. Samtidigt ger kursen en ökad förståelse för de skilda områden som gränsar till, befruktas av och i vissa fall kan sägas vara integrerade i det mediehistoriska fältet. Exempel på sådana områden är visual studies, retorik, materiell kultur, diskursanalys, medieestetik. Kursen är i hög grad inriktad på frågor om hur mediehistoriska perspektiv kan tillämpas i arbete med konkreta forskningsuppgifter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29