Kursplan för Medicinhistoria: Teman, perspektiv, traditioner

History of Medicine: Themes, Perspectives, Traditions

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH408
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-02-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2015
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:

 • redogöra för ett urval centrala områden och inriktningar inom svensk och internationell medicinhistorisk forskning,
 • visa grundläggande kunskaper om och en förmåga till självständig reflektion över medicinhistoriska forskningstraditioner,
 • muntligt och skriftligt visa en förståelse för olika sätt att arbeta med medicinhistoriska perspektiv och teman i egen forskning.

Innehåll

Kursen erbjuder en avancerad introduktion till internationell och svensk medicinhistorisk forskning. Fokus ligger på olika forskningstraditioners sätt att närma sig och studera medicinens historia inklusive socialhistoria, kulturhistoria och materialitetsstudier. Exempel på områden som behandlas från skilda teoretiska perspektiv är medicinens roll i samhället, förhållandet mellan medicin och vetenskap, sjukdoms- och diagnoshistoria samt medicinens materiella och visuella kultur under den moderna tidsperioden. I synnerhet belyses några aktuella teman inom dessa områden såsom medicinens professionalisering, skiftet från medikalisering till biomedikalisering, betydelsen av kön, klass och etnicitet i upplevelser av ohälsa och vård, samt populärkulturella framställningar av medicinska fenomen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29