Kursplan för Kulturteorins grunder

Foundations of Cultural Theory

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH405
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-04-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2014
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Masterprogram i humaniora vid Uppsala universitet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

 • redogöra för ett urval aktuella fält av internationell kulturvetenskaplig forskning
 • visa grundläggande kunskaper om och en förmåga till självständig reflexion över centrala kulturbegrepp och kulturvetenskapliga forskningstraditioner
 • visa en fördjupad förståelse av olika sätt att arbeta med kulturteoretiska perspektiv i egen forskning

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till kulturbegreppens och kulturteorins historia och användning i modern forskning. Fokus ligger på kritisk läsning av en serie avgörande bidrag till kulturteorins utveckling i Europa under 1900-talet, från den tidiga modernitetskritiken och kritiska teorin till senare diskussioner om antropologiska, mediekritiska och postkoloniala kulturbegrepp. Kursen ger även en introduktion till några av de tvärgående och mångvetenskapliga forskningsfält som uppstått i den moderna kulturteorins spår, såsom ny kulturhistoria, visuella kulturstudier, materiell kultur och kulturhistorisk medieforskning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29