Kursplan för Vetenskapliga miljöer: från lokala till globala

Scientific Milieus: From the Local to the Global

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH404
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-06
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2013
 • Behörighet:

  Filosofie kandidatexamen eller motsvarande

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2013-09-06 och skall börja gälla från vecka 37 2013.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande att

• kunna redogöra för i första hand naturvetenskapens olika forskningsmiljöer under den moderna eran.

• kunna uppvisa fördjupad kunskap om hur kunskapsproduktionen påverkas av lokala förhållanden och av olika typer av nätverk.

• kunna diskutera och kritiskt förhålla sig till olika diskurser om vetenskapliga miljöer inom forskning liksom forskningspolitik.

• kunna beskriva och diskutera relationen mellan materialitet och kommunikation i olika forskningssammanhang.

Innehåll

Vetenskapliga miljöer – särskilt framgångsrika sådana – har ofta stått i centrum för den vetenskapshistoriska forskningen. Denna kurs ger en introduktion till studiet av klassiska miljöer för kunskapsproduktion, som laboratoriet. Men den tar också upp vetenskapens olika nätverk, lokala liksom globala, och det vetenskapliga ”fältet” – dvs. forskning som bedrivs på plats i naturen och ofta över stora geografiska avstånd. Exempel hämtas från hela den moderna vetenskapens historia, från 1600-talet till och med 1900-talet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i seminarierna. För betyget Godkänd krävs att de sammanvägda examinationsmomenten visar att kursens mål uppnåtts. För betyget VG krävs att en högre grad av självständigt tänkande och förmåga till kritisk analys uppnåtts.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29