Kursplan för Nietzsches sena filosofi: "Omvärdering av alla värden"

"Revaluation of All Values" - Nietzsche's Late Philosophy

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH402
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2011
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2012-11-12 och skall börja gälla från VT 2013.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande:

* kunna redogöra för huvuddragen i Nietzsches tänkande, särskilt den sene Nietzsches tänkande.

* kunna redogöra för vad Nietzsche avser med ”värderingar” och hur han ser på deras historiska utveckling.

* kunna tolka och analysera avancerade filosofiska texter historiskt.

* kunna självständigt bedöma och diskutera tolkningar i sekundärlitteraturen.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av Nietzsches sena filosofi, särskilt hans projekt att omvärdera alla värden, vilket var både ett filosofiskt och ett litterärt projekt. Nietzsche planerade, men avslutade aldrig ett fyrabandsverk med titeln ”Omvärdering av alla värden”, och på kursen reses frågan vad detta projekt bestod i samt vilka dess historiska förutsättningar var.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt i form av skriftliga och muntliga uppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29