Kursplan för Kön och emancipation från Wollstonecraft till Butler

Gender and Emancipation from Wollstonecraft to Butler

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH401
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-09-10
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: HT 2012
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2012-09-10 och ska börja gälla från HT 2012.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande

– kunna redovisa förtrogenhet med centrala texter i feministisk tradition

– på ett grundläggande sätt kunna redogöra för hur feministisk teori formulerats med utgångspunkt i, och i respons till, samtida politiskt och/eller filosofiskt tänkande

– kunna reflektera över relationen mellan politisk teori och estetiska val i emancipatorisk litteratur

– självständigt kunna diskutera och analysera litterära verk med utgångspunkt i samtida feministisk teori

Innehåll

Idéer om kön och emancipation har en historia: föreställningar om vad som utgör frigörelse och vad som ger frigörelse har förändrats under de senaste 200 åren och har formulerats i relation till annan samhällsteori. Feministisk teori har dessutom, inte minst under 1800-talet, ofta utvecklats och prövats i skönlitterär form. Teoretiseringen av emancipation har med andra ord både en idéhistoria och en estetisk historia; litterära och retoriska aspekter är centrala för att förstå hur idéer om emancipation tagit form. Särskilt visionära och utopiska texter öppnar för att undersöka vad själva gestaltningen innebär för den politiska teorin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier till vilka den studerande förbereder sig genom att läsa av lärare angivna texter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt författande av skrivuppgifter

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29