Kursplan för Michel Foucault

Michel Foucault

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH394
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-01-12
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: VT 2009
 • Behörighet:

  För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller motsvarande.

 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen för idé- och lärdomshistoria 2009-01-12 och skall börja gälla från HT 2009.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande att

- ha tillägnat sig en god kännedom om Michel Foucaults frågeställningar, principiella perspektiv och historiska undersökningar, med särskild tyngdpunkt på hans analyser av makt.

- ha utvecklat en fördjupad förståelse av de vetenskapsteoretiska, historievetenskapliga och politiskt teoretiska diskussioner i vilka denna kulturvetenskapliga forskning utvecklades.

- kunna diskutera och kritiskt förhålla sig till Foucaults teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp, liksom forskning som bygger på dessa.

- kunna beskriva och diskutera de teoretiska och metodiska överväganden som humanistisk forskning av detta radikalt historiserande slag inbegriper.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av Michel Foucaults såväl tematiskt som teoretiskt synnerligen inflytelserika forskning. I första hand kommer vi att läsa Foucaults egna undersökningar och tolkningar av dessa arbeten, men kursen inkluderar också exempel på forskningsinriktningar som utvecklats utifrån hans perspektiv liksom kritiska diskussioner om desamma. Kursen har ett särskilt fokus på ett tema som Foucault belyste på flera nya sätt och som fått stort principiellt genomslag: hans analyser av makt.

Undervisning

Undervisningen sker huvudsakligen i form av obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt författande av skrivuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29