Kursplan för Idéhistoria C

History of Science and Ideas C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5LH172
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Idé- och lärdomshistoria G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-10-25
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-11
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2022
 • Behörighet: Idéhistoria B, eller Historikerprogrammets introduktionstermin samt Historia B eller Ekonomisk historia B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Beslut och riktlinjer

Kursansvarig är institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

• redogöra för och kritiskt diskutera några centrala idéhistoriska metoder, analytiska begrepp, och tolkningsperspektiv.
• på ett fördjupat sätt kritiskt diskutera och analysera idéhistoriska tolkningar.
• på ett fördjupat sätt historisera idéer och tänkesätt, och även kunna anlägga historiska perspektiv på aktuella kultur- och samhällsfrågor.
• självständigt formulera en idéhistoriskt relevant problemställning och avgränsa källmaterial, som analyseras och presenteras i en större vetenskaplig uppsats med beaktande av vetenskapliga metoder och krav.
• försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en fördjupad kritisk granskning på en annan större uppsats.

Innehåll

Kursen innehåller dels tematiskt upplagda fördjupningsmoment, dels ett examensarbete om 15 hp i vilket den studerande på ett självständigt sätt formulerar, avgränsar och bearbetar ett forskningsproblem inom idé- och lärdomshistoriens kunskapsområde, samt presenterar resultatet i vetenskaplig form.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt eget arbete (uppsatsskrivande). Obligatorisk närvaro kan gälla för vissa kursmoment, i synnerhet seminarierna. Såvida inte särskilda skäl föreligger meddelas uppsatshandledning endast under den termin då den studerande registrerats första gången.

Examination

Examination sker såväl i muntlig som i skriftlig form.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter Idé- och lärdomshistoria C 5LH170, och kan inte tas med i samma examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.