Vad är modern kärlek?

Kärlek som filosofiskt, politiskt och socialt koncept, 1750-2000

Relationen mellan modernitet och kärlek präglas av motsägelser och motsättningar. Ställda inför samtidens avförtrollade dejtingvärld tappar vissa hoppet om kärleken. Algoritmiska appar styr vilka som träffas och romantikens språk blir alltmer likt finansmarknadens. Samtidigt har kärleken kanske aldrig varit så fri som den är idag. Frågan om vem och hur vi får älska har varit central när äldre tiders sociala gränser och maktordningar luckrats upp och omförhandlats, som en följd av den moderna epokens stora sociala rörelser. Såväl konservativa röster som radikala strömningar har om och om igen åberopat kärlekens helgd i sina politiska projekt.

I den här kursen kommer vi att fördjupa vår förståelse av dessa motsättningar genom att studera exempel på hur idéer om kärlek har formats och omformats under modern och tidigmodern tid. Med hjälp av ett antal fallstudier kommer vi att gå från 1700-talet fram till våra dagar, och resonera kring hur kärlek har konceptualiserats och tagits i anspråk i olika sammanhang genom den moderna epoken.

Det idéhistoriska ämnet erbjuder en mångfald av teoretiska infallsvinklar och vägar in i andra disciplinära fält. Till seminarierna kommer vi att läsa texter som undersöker kärlek utifrån sociologiska, filosofiska och historiska perspektiv.

Inom ramen för kursen finns även utrymme för studenten att utveckla sitt akademiska skrivande. Kursen examineras bland annat genom inlämning av två kortare PM. Inför dessa skrivuppgifter arrangeras workshops där det kommer att finnas möjlighet att diskutera PM-ämnen och få handfasta råd i skrivandet.

Genom att studera kärlekens moderna historia kommer studenten att få tillgång till verktyg som gör det möjligt att bättre förstå samtida konceptualiseringar av kärlek, såväl som en bredare förståelse för hur känslor kan utforskas som kulturella och historiska specifika fenomen. Som Eva Illouz skriver i boken Varför gör kärleken ont – En sociologisk förklaring, kan kärleken bara förstås genonom “modernitetens kulturella och institutionella kärna”.

Lista över seminarier

  • Seminarium 1: Kärleksreglerna: Kärlek och äktenskap i tidigmoderna Europa
  • Seminarium 2: Revolutionär kärlek: Drömmar om en ny gemenskap
  • Seminarium 3: Känslokorridorer: Kärlek, normalitet och avvikelse
  • Seminarium 4: Tills kärleken skiljer oss åt: Romantiken hos Tolstoj
  • Seminarium 5: Emotionernas redskap: Kärlekens materiella förutsättningar
  • Seminarium 6: Den beräknade kärleken: Dejtingappar och vetenskapliga anspråk
  • Seminarium 7: Diskussion av PM
     
  • Läs kursplan

Senast uppdaterad: 2021-03-26