Idéhistoria C

Kursen utgör slutet på grundutbildningen i idéhistoria. Målen här är inriktade på att studenten ska kunna tillgodogöra sig och diskutera aktuell forskning samt uppöva de färdigheter som krävs för att genomföra en självständig idéhistorisk undersökning. Det är därmed forskningsfärdigheter som utgör kursens fördjupningsområde snarare än något visst historiskt tema.

Mål för C-kursen

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och kritiskt diskutera några centrala idéhistoriska metoder, analytiska begrepp, och tolkningsperspektiv.
  • på ett fördjupat sätt kritiskt diskutera och analysera idéhistoriska tolkningar.
  • på ett fördjupat sätt historisera idéer och tänkesätt, och även kunna anlägga historiska perspektiv på aktuella kultur- och samhällsfrågor.
  • självständigt formulera en idéhistoriskt relevant problemställning och avgränsa källmaterial, som analyseras och presenteras i en större vetenskaplig uppsats med beaktande av vetenskapliga metoder och krav.
  • försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en fördjupad kritisk granskning på en annan större uppsats.

C-kursens uppläggning

C-kursen består av tre moment:

  1. Aktuella forskningsproblem i idé- och lärdomshistoria
  2. Forskningsförberedande kurs
  3. Examensarbete (uppsats)
     

De två första momenten löper parallellt under terminens första halva, och här medverkar alltid flera lärare. Aktuella forskningsproblem i idé- och lärdomshistoria syftar till att ge studenterna en fördjupad förståelse för teoretiska och metodiska perspektiv, diskussioner och arbetssätt inom idéhistorisk forskning. Den behandlar ett antal generella metodiska problem och analytiska perspektiv som är aktuella på det idéhistoriska forskningsfältet. Forskningsförberedande kurs syftar till att utveckla dina idéhistoriska forskningsfärdigheter, och är upplagd som en serie seminarier som belyser olika aspekter av forskningsprocessen. De är utformade för att succesivt bygga vidare på varandra: från formuleringen, preciseringen och motiveringen av ett undersökningsbart problem via metodiska överväganden och sätt att använda tidigare forskning till skrivprocessen.

Uppsatsarbetet bedrivs på heltid under andra halvan av terminen. Arbetet med att formulera och precisera ämne för uppsatsen påbörjas dock redan i början av terminen, och de två första delkurserna är utformade för att också kunna tjäna som stöd i detta arbete. Handledare för uppsatsen tilldelas när så är möjligt men det sker senast vid slutet av terminens första hälft så att arbetet under uppsatsmomentet kan bedrivas med fullt fokus. Förutom interaktionen med en handledare så ska studenten presentera ett preliminärt uppsatsmanus på en förventilering ca 2-3 veckor före den slutgiltiga inlämningen. Detta seminarium leds av kursansvarig och förutom dennas kommentarer så läser och diskuterar studenternas varandras texter. Under terminens sista dagar sker den slutgiltiga ventileringen.

Senast uppdaterad: 2021-03-26