Idéhistoria B

B-kursen i idéhistoria avser att ge en fördjupad kunskap om de vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samt att utveckla de studerandes metodiska och kritiska förmåga. Generellt sett innebär B-nivå att mer av kritisk skolning och genomgående träning i vetenskapliga färdigheter: Det handlar om fördjupningar som skall möjliggöra egna idéhistoriska undersökningar. Här tränas färdigheter som är viktiga historiestudiet och användbara för arbetslivet.

Mål för B-kursen

Efter genomgången B-kurs skall de studerande

  • kunna redogöra för och kritiskt analysera moderna forskningsansatser och idéhistoriskt källmaterial inom några centrala idéhistoriska fördjupningsområden.
  • kunna historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter, samt kunna redogöra för kunskapens roll i historiska processer.
  • kunna uppvisa fördjupad analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt en basal färdighet att söka information t.ex. i bibliotek och databaser.
  • kunna redogöra för de basala grunderna i moderna idéhistoriska perspektiv, metoder och forskningspraktiker.
  • kunna söka, samla, värdera och tolka idéhistoriskt relevant källmaterial på ett självständigt sätt, samt presentera resultatet i en mindre vetenskaplig uppsats.
  • kunna försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en kritisk granskning av annan vetenskaplig uppsats.

B-kursens uppläggning

B-kursen består av fyra delkurser:

  1. Temakurs 1 (6 hp)
  2. Temakurs 2 (6 hp)
  3. Temakurs 3 (6 hp)
  4. Uppsatskurs (12 hp)

De tre temakurserna anknyter till aktuella forskningsområden, men har samtidigt funktionen av vara fördjupande introduktioner till olika övergripande idéhistoria problem. Den första temakursen är en för alla studenter gemensam kurs, som läses på heltid under terminens första 5 veckor. Temakurserna två och tre är valbara. Vi ger 3-4 kurser per termin och studenterna skall välja två av dem. För att möjliggöra valfrihet går dessa valbara kurser på halvtid och parallellt med varandra under ca 7 veckor (ett undervisningstillfälle i veckan per kurs). Temakurserna ges i anslutning till forskning vid institutionen och kan variera mellan olika terminer. Undervisningen består till största delen av seminarier i mindre grupper, och examinationen sker genom aktivt seminariedeltagande, samt längre eller kortare PM-uppgifter.

Uppsatskursen behandlar grunderna för skrivandet av en vetenskaplig uppsats. Under framför allt de inledande veckorna diskuteras perspektiv och arbetssätt inom idéhistorisk forskning. Parallellt med detta arbetar studenterna med en egen vetenskaplig uppsats med hjälp av en handledare. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium mot slutet av terminen.