Idéhistoria B

B-kursen i idéhistoria avser att ge en fördjupad kunskap om de vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samt att utveckla de studerandes metodiska och kritiska förmåga. Generellt sett innebär B-nivå mer av kritisk skolning och genomgående träning i vetenskapliga färdigheter: Det handlar om fördjupningar som skall möjliggöra egna idéhistoriska undersökningar. Här tränas färdigheter som är viktiga för historiestudiet och användbara för arbetslivet.

Mål för B-kursen

Efter genomgången B-kurs skall de studerande

 • kunna redogöra för och kritiskt analysera moderna forskningsansatser och idéhistoriskt källmaterial inom några centrala idéhistoriska fördjupningsområden.
 • kunna historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter, samt kunna redogöra för kunskapens roll i historiska processer.
 • kunna uppvisa fördjupad analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt en basal färdighet att söka information t.ex. i bibliotek och databaser.
 • kunna redogöra för de basala grunderna i moderna idéhistoriska perspektiv, metoder och forskningspraktiker.
 • kunna söka, samla, värdera och tolka idéhistoriskt relevant källmaterial på ett självständigt sätt, samt presentera resultatet i en mindre vetenskaplig uppsats.
 • kunna försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en kritisk granskning av annan vetenskaplig uppsats.

B-kursens uppläggning

B-kursen består av fyra delkurser:

 1. Temakurs 1 (7,5 hp)
 2. Temakurs 2 (7,5 hp)
 3. Uppsatsförberedande kurs (7,5 hp)
 4. Uppsats (7,5 hp)
   

De två temakurserna är fördjupningsmoment som anknyter till aktuella forskningsområden, men har samtidigt funktionen av vara fördjupande introduktioner. Varje termin ges 3-4 temakurser och studenterna skall välja två av dem. Vilka temakurser som ges kan variera mellan olika terminer. För att möjliggöra valfrihet går kurserna på halvtid och parallellt med varandra under drygt 9 veckor (ett undervisningstillfälle i veckan per kurs). Dessa temakurser består till största delen av seminarier i mindre grupper, och examinationen sker genom aktivt deltagande och en eller flera PM-uppgifter.

Den uppsatsförberedande kursen behandlar grunderna för skrivandet av en vetenskaplig uppsats och diskuterar perspektiv och arbetssätt inom idéhistorisk forskning. Parallellt med denna kurs arbetar studenterna med en egen vetenskaplig uppsats med hjälp av en handledare. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium mot slutet av terminen.