Idéhistoria B

B-kursen i idéhistoria avser att ge en fördjupad kunskap om de vetenskapliga och intellektuella kulturernas historia, samt att utveckla de studerandes metodiska och kritiska förmåga. Generellt sett innebär B-nivå att mer av kritisk skolning och genomgående träning i vetenskapliga färdigheter: Det handlar om fördjupningar som skall möjliggöra egna idéhistoriska undersökningar. Här tränas färdigheter som är viktiga historiestudiet och användbara för arbetslivet.

Mål för B-kursen

Efter genomgången B-kurs skall de studerande

  • kunna redogöra för och kritiskt analysera moderna forskningsansatser och idéhistoriskt källmaterial inom några centrala idéhistoriska fördjupningsområden.
  • kunna historisera idéer och tänkesätt genom att tolka dem i sina intellektuella, institutionella och samhälleliga kontexter, samt kunna redogöra för kunskapens roll i historiska processer.
  • kunna uppvisa fördjupad analytisk och kommunikativ förmåga i både tal och skrift, samt en basal färdighet att söka information t.ex. i bibliotek och databaser.
  • kunna redogöra för de basala grunderna i moderna idéhistoriska perspektiv, metoder och forskningspraktiker.
  • kunna söka, samla, värdera och tolka idéhistoriskt relevant källmaterial på ett självständigt sätt, samt presentera resultatet i en mindre vetenskaplig uppsats.
  • kunna försvara en egen vetenskaplig uppsats samt genomföra en kritisk granskning av annan vetenskaplig uppsats

Senast uppdaterad: 2022-02-28