Alternativ Studentsida

Här kan du som är antagen student hitta länkar till kursinformation i Studentportalen och information om registrering, studentkonto, intyg, examinationavbrott och Uppsala universitets förhållningssätt till fusk och plagiat. Du hittar också information om CSN, stöd vid funktionsnedsättning och om utbytesstudier.

Registrering

Du som har blivit antagen till en kurs måste registrera dig för att behålla din plats på kursen. En registrering på en kurs innebär att du har för avsikt att läsa kursen och registreringen gäller det aktuella kurstillfället. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte, och du kan inte antas igen till en kurs som du redan är registrerad på.

På de flesta kurserna registrerar sig studenten själv via Studentportalen.

Information om tid och plats för registrering finns på hemsidan och Studentportalen någon vecka innan kursstart.

Du som är antagen med villkor (alltså under förutsättning att du senast innan kursstart uppfyller behörighetskraven) måste visa upp betyg eller annan handling som styrker behörigheten innan du registreras på kursen.

Om du inom tre veckor efter kursstart bestämmer dig för att inte läsa kursen kan du avregistreras om du kontaktar kursadministratör. Då har du rätt att söka kursen igen vid ett annat tillfälle. Om det har gått mer än tre veckor får du göra ett avbrott.

Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Du får då en egen e-postadress, tillgång till universitetets fasta och trådlösa nät, du kan kontrollera dina studieresultat, lägga upp en egen hemsida, leta och beställa böcker hos universitetsbiblioteket och mycket mer. Kontot är gratis.

Har du sökt och blivit antagen via studera.nu och saknar studentkonto får du ett brev från universitetet med pinkod. Med hjälp av pinkoden loggar du in i Studentportalen och där ansöker du om studentkonto. Efter att man har fått studentkonto får man i Studentportalen tillgång till alla de olika tjänsterna.

Läs mer om hur man skaffar Studentkonto.

Examination

Alla tentor som skrivs på Uppsala Universitet ska vara anonyma oavsett om det är en ordinarie tenta, en omtenta, om den skrivs i skrivsal eller om den skrivs i någon av institutionens egna lokaler. Enda undantaget är om du missar att anmäla dig till en tenta i skrivsal, då får du ändå skriva tentan i mån av plats, men kan tyvärr inte vara anonym.

Du anmäler dig till tentor i Studentportalen. Omtentor som skrivs i institutionens egna lokaler anmäler du dig till genom att skicka ett mail till kursadministratören.

Rättade tentor delas i första hand ut av läraren vid ett lektionstillfälle och lämnas sedan till kursadministrationen. Du kan hämta ut din rättade tenta hos institutionens kursadministratör upp till två år efter skrivningsdatumet. Efter två år kastas tentorna.

Exempel på gamla tentor finns på Studentportalen för respektive kurs.

Om du missar ett undervisningstillfälle med obligatorisk närvaro behöver du lämna in en kompletteringsuppgift för att kompensera för din frånvaro. Om du missar mer än hälften föreläsningarna på en kurs behöver du gå om kursen.

Du kan inte bli godkänd på en kurs så länge du har restuppgifter. Om du skickar in dina restuppgifter långt efter kursavslut får du räkna med att det även kan ta lång tid för en lärare att rätta uppgiften och att det därför kan dröja innan du får ditt resultat och blir godkänd på kursen.

Intyg

I Studentportalen kan studenter se sina registreringar och studieresultat. Dessa visas under fliken Mina studier > Visa registreringar och Visa studieresultat.

Studenter kan också beställa intyg över studieresultat och intyg över registreringar på grund- och avancerad nivå. Intygen levereras som elektroniska dokument i pdf-format. Intyg ges både på svenska och på engelska, med eller utan betygsfördelning. Beställning av intyg görs via fliken Mina studier > Beställ intyg.

Även forskarintyg kan beställas via Studentportalen.

Avbrott

Om du har registrerat dig på en kurs innebär det att du har för avsikt att läsa kursen. Om du sedan inte vill gå klart kursen måste du meddela detta till kursadministratören på institutionen (och till CSN om du har studiemedel). Om du avbryter en kurs inom tre veckor efter kursstart blir du avregistrerad från kursen och kan söka den igen vid ett annat tillfälle. Om du avbryter kursen mer än tre veckor efter kursstart läggs det in ett avbrott och du kan inte söka kursen igen. Däremot kan du, i mån av plats, läsa klart kursen vid ett senare tillfälle om du vänder dig direkt till institutionen.

Fusk och plagiat

Fusk och plagiat är inte särskilt vanliga vid universitetet, men de förekommer. Ibland sker detta avsiktligt, men ibland handlar det om att studenten inte riktigt vet var gränsen går mellan det tillåtna och det otillåtna. Både fusk och plagiat är förbjudna i högskoleförordningen. Vid Uppsala universitet anmäls fusk och plagiat till universitetets rektor och disciplinnämnd, och om studenten förklaras skyldig kan det leda avstängning från studier under en viss period. Det handlar alltså om allvarliga konsekvenser, och denna text är skriven för att förebygga.

Fusk kan ske på flera sätt, men typexempel är:

  • Att använda sig av otillåten litteratur när man skriver prov.
  • Att använda sig av fusklappar eller digitala hjälpmedel när man skriver prov.
  • Att lämna in en text – hemtentamen, PM, uppsats – som någon annan har skrivit och utge sig för vara författaren.
  • Att samarbeta med en annan student eller person vid individuella prov, t.ex. en hemtentamen, om samarbete inte är tillåtet.

Plagiat är mer komplicerat. Kortfattat kan man säga att det innebär ett oredovisat lån ur någon annan persons produktion. Det handlar om imitation eller kopiering av andras texter och att dessa ”lån” framställs som ens eget arbete. Man plagierar när man kopierar en text – helt eller delvis – utan att citera eller ange källan, och detta gäller alla nedanstående typer av texter:

  • Tryckt litteratur (böcker, uppsatser, artiklar).
  • Texter på Internet.
  • Andra studenters arbeten.
  • Egna tidigare examinerade arbeten.

För att motverka plagiat använder institutionen Urkunds plagiatkontroll: här kontrolleras studenternas inlämnade texter mot Internet och andra vid universitet och högskolor inlämnade skrivuppgifter. För mer utförlig information om plagiat, se PlagiathandbokenUrkund.

Vad kan du göra för att undvika plagiat?

Det första du som student bör göra är att noga läsa den information som ges om examinationen, bedömningskriterierna och utformningen av de uppgifter som ingår i kursen. På så sätt får du reda på vad som gäller en viss uppgift. Om du är osäker på vad som gäller kan du vända dig till ansvarig lärare och fråga.

Studiemedel

Kurser och utbildningar hos Uppsala Universitet är studiemedelsberättigande, vilket innebär att du kan få bidrag och lån från CSN om du uppfyller deras krav. CSN erbjuder studiemedel för tid i studier och du anger själv i din ansökan om studiemedel till CSN vilka veckor som du kommer att studera. Om du blir sjuk eller av annan anledning tvingas avbryta eller göra ett uppehåll i dina studier är det på ditt eget ansvar att genast meddela CSN vilken vecka studierna upphörde. Om du glömmer bort att meddela din förändrade studietid till CSN, och de fortsätter att betala ut studiemedel, kommer du att bli återbetalningsskyldig.

För att ha rätt till studiemedel behöver du ta minst 75 % av dina poäng varje termin. Om du inte lyckas ta minst 75 % av dina poäng kan du bli nekad studiemedel för nästkommande termin.

För frågor och information kring CSN vänder du dig till CSN.

Stöd vid funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid vid universitetet. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Funktionshinder är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.” Det innebär att om du har en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet. Du ska istället vända dig till studievägledaren på din institution om du tillfälligt behöver stöd.

Här kan du läsa mer om studier och funktionshinder och vilket stöd det finns att få.

Utbytestudier

Hur söker jag utbyte? Vem ska jag vända mig till om jag har frågor?

Du kan behöva prata med flera olika personer på universitetet; din programsamordnare/studievägledare för ditt program. Om du läser friståendekurser kan en central studievägledare berätta mera om examenskraven och hur utbytesstudier kan tillgodoräknas. För att veta mera om utbytesavtal och vilka som finns kan en internationell handläggare på din institution eller en handläggare på Internationella kansliet vara bra att prata med.

Sista ansökningsdag för att söka utbyte varierar kraftigt mellan olika länder, regioner och institutioner. Hitta mer information om utbyte här

Senast uppdaterad: 2022-11-24