Johan Nordströms och Sten Lindroths pris

Priset

”Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete” tilldelas avhandlingar inom ämnesområdet idé- och lärdomshistorias intressesfär. Priset på 20 000 kr delades mellan 1984 och 2015 ut i samband med Lärdomshistoriska samfundets årsmöte. Från och med 2016 delas priset ut av Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala.

Beslut om pristagare fattas av en priskommitté bestående av representanter från ämnet idé- och lärdomshistoria vid landets olika universitet. Priskommittén sammansättning varierar från år till år för att garantera mångfald av perspektiv och för att undvika jäv.

Pristagare

2018

Matts Lindström, Stockholms universitet, Drömmar om det minsta: Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970.

Motivering
I sin avhandling Drömmar om det minsta placerar Matts Lindström in mikrofilmen som en vital del av 1900-talets mediehistoria. Med språklig elegans och analytisk finess kombinerar han närläsningar med breda perspektiv på enskilda aktörer och institutioner i olika historiska miljöer. På så sätt visar Lindström hur mikrofilmen vid upprepade tillfällen kom att presenteras och erfaras som ett nytt medium, orienterat mot framtiden, och bärande på löften om att lösa det växande informationssamhällets problem.

2016

Linn Holmberg, Umeå, The Forgotten Encyclopedia. The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert

Motivering
"Linn Holmbergs avhandling The Forgotten Encyclopedia. The Maurists’ Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d’Alembert håller internationell klass. Holmberg undersöker med stor koncentration och med hjälp av olika metoder en tidigare så gott som outforskad och aldrig publicerad encyklopedi. Hon tillför något helt nytt i forskningen om de benediktinmunkar som arbetade med projektet. Genom att relatera benediktinernas manuskript till bland annat Diderots och d’Alemberts encyklopedi ger Holmberg en ny relief åt det encyklopediska tänkandet och öppnar upp för nya perspektiv på upplysningen. Avhandlingen är originell och väl genomförd. Holmberg arbetar självständigt och väver på ett förtjänstfullt sätt in själva forskningsprocessen i framställningen."

2014

Petter Tistedt, Uppsala, Visioner om medborgerliga publiker: Medier och socialreformism på 1930-talet.

Motivering
"Petter Tistedt angriper i avhandlingen Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet (2013) en tämligen välkänd historia från ett nytt och originellt perspektiv som visar på den demokratiteoretiska betydelsen av upprättandet av nya publikpositioner. Avhandlingen ställer djärvt och oförfärat nya frågor och har en analytisk skärpa och precision i språket."

2012

Maria Björk, Uppsala, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 1980.

2010

Andreas Hellerstedt, Stockholm, Ödets teater: Ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början.

2009

Per Lundin, Stockholm, Bilsamhället: Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige.

2008

Victoria Fareld, Göteborg, Att vara utom sig inom sig: Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet.

2007

Elin Bommenel, Linköping, Sockerförsöket: Kariesexperimenten 1943-1960 vid Vipeholms sjukhus för sinnesslöa.

2006

- Peter Josephson, Uppsala, Den akademiska frihetens gränser: Max Weber, Humboldtmodellen och den värdefria vetenskapen.
- Thomas Karlsohn, Göteborg, Passage mellan medier: Vilém Flusser, datorn och skriften.

2005

Anna Tunlid, Lund, Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av den svenska genetiken.

Motivering
"Johan Nordströms och Sten Lindroths pris går i år till avhandlingen Ärftlighetsforskningens gränser: Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik, som lades fram i Lund i fjol. Anna Tunlid har skrivit en substantiell vetenskapshistorisk studie över ärftlighetsforskningens framväxt och etablering i Sydsverige, på ett sätt som förenar biografiska ansatser med den inomvetenskapliga och institutionella, såväl syd- som uppsvenska, utvecklingen och den befolkningspolitiska diskussionen på riksplanet. Härigenom blir hon i stånd att visa vetenskapens och samhällets ömsesidiga påverkan, samtidigt som hon åstadkommit vad man måste kalla ett standardverk inom den svenska genetikens historia."

2004

- Frans Lundgren, Uppsala, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets mitt.
- Charlotte Cristensen-Nugues, Lund, Och de skall vara ett hjärta: Konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt.

2003

Solveig Jülich, Linköping, Skuggor av sanning: Tidig svensk radiologi och visuell kultur.

2002

Christer Nordlund, Umeå, Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860-1930.

2000

- Michael Azar, Göteborg, Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon.
- Jenny Beckman, Uppsala, Naturens palats: Nybyggnad, vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1861-1925.

1999

- Jonas Hansson, Lund, Humanismens kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933.
- Thord Silverbark, Stockholm, Fysikens filosofi: Diskussioner om Einstein, relativitetsteorin och kvantfysiken i Sverige 1910-1970.

1997

- Suzanne Gieser, Uppsala, Den innersta kärnan: Djuppsykologi och kvantfysik: Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung.
- Ulla Manns, Stockholm, Den sanna frigörelsen: Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921.

1994

- Åsa Bergenheim, Umeå, Barnet, libido och samhället: Om den svenska diskursen om barns sexualitet 1930-1960.
- Anders Ekström, Uppsala, Den utställda världen: Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar.

1993

Marco Beretta, Uppsala, The Enlightenment of Matter: The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier.

1992

- Eva Lundgren-Gothlin, Göteborg, Kön och existens: Studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe.
- Christer Skoglund, Stockholm, Vita mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880-1940.

1987

Kjell Jonsson, Umeå, Vid Vetandets gräns: Om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt 1870-1920.

1984

Svante Lindqvist, Uppsala, Technology on Trial: The Introduction of Steam Power Technology into Sweden, 1715-1736.