Intervjuer

Paula Blomqvist

Varför är medicinsk humaniora och samhällsvetenskap så viktigt anser du?

Därför att betydelsen av sjukdom och hur vi försöker bota den sträcker sig långt utanför det medicinska området och även påverkar politik, kultur och litteratur. Det är därför viktigt att förstå medicinens påverkan på vårt samhälle – i nutid såväl som historiskt – även genom de perspektiv som humaniora och samhällsvetenskap kan erbjuda.

Det är därför viktigt att inte tappa bort kopplingen medicin och farmaci – humaniora – samhällsvetenskap. En otydlig länk mellan dessa gör medicinsk och farmaceutisk vetenskap mindre relevant, svårare att förklara och relatera till, och framförallt i vår föränderliga värld svårare att förstå hur den kommer att tas emot. Att detta så direkt kan påverka människor gör att den skiljer från mycket av den naturvetenskapliga grundforskningen inom t.ex. fysik och kemi.

Vilka är, enligt dig, de viktigaste utmaningarna vi som samhälle står inför som medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kan bidra till att hitta lösningar på?

Att förståelsen av vad som är sjukdom, hälsa och "normalitet" alltid måste ses i en historisk och kulturell kontext och problematiseras ur det perspektivet. Och att den medicinska kunskapens organisering och tillgängliggörande är en rättvisefråga, där svaren sällan är givna och därför ständigt måste diskuteras. Detta aktualiseras i vår tid inte minst genom pandemier och andra hot mot folkhälsan som följer av vår moderna livsstil.

Gudrun Rosén

Du har under 2020 blivit invald i styrelsen för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Varför är medicinsk humaniora och samhällsvetenskap så viktigt anser du?

Som sjukhuspräst arbetar jag i skärningspunkten mellan olika professioner och perspektiv både i det individuella mötet men också på en mer övergripande nivå.  I mitt arbete på sjukhuset blir det tydligt att en bred helhetssyn på människan och kunskaper om samhället och samhällsutvecklingen är nödvändig för en god vård och omsorg.

Vad är, enligt dig, viktigt för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap, att arbeta med?

Ingen profession kan ha alla nödvändiga perspektiv utan gränsöverskridande forskning och samtal är det som kan utveckla vård, medicin och hälsa. Ett viktigt bidrag för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är utbildning och fördjupning för professioner inom vård och omsorg där det breda perspektivet från forskning får ta plats.

Mats Utas

Du har under 2020 blivit invald i styrelsen för Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Varför är medicinsk humaniora och samhällsvetenskap så viktigt anser du?

Om inte förr så har covid-19 uppmärksammat allmänheten om att medicinsk kunskap i sig inte är tillräckligt för att komma tillrätta med sjukdom och sjukdomsspridning. Att förstå hur vi människor beter oss är centralt för att ett samhälle ska kunna tackla epidemier och annat. Vi kan göra detta historiskt eller genom att forska på samtida händelser.

Vilka är, enligt dig, de viktigaste utmaningarna vi som samhälle står inför som medicinsk humaniora och samhällsvetenskap kan bidra till att hitta lösningar på?

Min forskning har länge fokuserat på de västafrikanska länderna Sierra Leone och Liberia. De var också de två värst drabbade under Ebola-epidemin 2014-15. Länge hade sjukvård och katastrofhjälp enbart ett medicinskt fokus på virus och virusspridning. Hur människor förhöll sig till viruset ignorerades i dessa sektorer. Efter att den första paniken lagt sig började vanliga människor ta sig an smittan och de smittade själva. De hittade egna tekniker för att ta hand om sjuka och döda, samtidigt som de ibland reagerade starkt mot medicinska experter som kom utifrån. Om man i ett tidigare skede kombinerat medicinsk kunskap med kunskap om människan som samhälls- och kulturvarelse så hade spridningen med stor sannolikhet kunnat begränsas. Detta är ett tydligt exempel på vilket värde medicinsk humaniora och samhällsvetenskap har.

Senast uppdaterad: 2021-03-02