Tid, plats och deltagande

Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.
Gamla Fysikum, Humanistiskt centrum, Campus Engelska parken.

Tid

Tisdag 27 november 2018 kl. 13.00–18.00

Plats

Rausingrummet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Thunbergsvägen 3P

Deltagande

För deltagande i workshopen utan presentation, anmäl dig via e-post till Anna Tunlid senast den 20 november. Antalet platser är begränsade och principen först till kvarn kommer att tillämpas.

Bakgrund och inbjudan

Det medicinska mötet spelar en central roll inom vården. Samtidigt är dessa möten komplexa. De rymmer såväl patientens egna upplevelser av sjukdom och ohälsa som vårdgivarens professionella kompetens. Här möts värderingar, förväntningar och kunskap av skilda slag, men också tidsbundna och kulturella föreställningar om sjukdom och hälsa. Dessutom innebär det medicinska mötet en ofrånkomlig maktasymmetri mellan patient och vårdgivare. Det finns idag en pågående diskussion om det medicinska mötet och hur det kan utvecklas från ett flertal perspektiv, exempelvis personcentrerad vård, hälsolitteracitet och narrativ medicin.

Forum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap anordnar tisdagen den 27 november 2018 en workshop om det medicinska mötet. Workshopen riktar sig i första hand till forskare, lärare och doktorander vid Uppsala universitet och är den första av en serie planerade workshops med syfte att främja ett utbyte av kunskap, erfarenheter och forskningsperspektiv mellan de humanistisk-samhällsvetenskapliga och medicinsk-farmaceutiska vetenskapsområdena. Ett långsiktigt mål är att utveckla en fakultetsövergripande forskning inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap.

Program

(preliminärt, 181120)

13.00 – 13.10

Inledning

13.10 – 13.30

Ylva Söderfeldt, Inst. för idé- och lärdomshistoria
Tolkningspraktiker inom humaniora och medicin eller: varför läkaren måste bli humanist (igen)

13.30 – 13.50

Gudrun Rosén, Akademiska sjukhuset
De existentiella frågornas närvaro i kris

13.50 – 14.10

Maria Björkman, Inst. för idé- och lärdomshistoria
Tvärvetenskaplig forskning om prostatan – för bättre medicinska möten?

14.10 – 14.30  

Jenny Stern, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Nyckeln till framgång – En kvalitativ studie om kvinnans perspektiv på preventivmedelsrådgivning

14.30 –  14.50

Renita Sörensdotter, Centrum för genusvetenskap
Normerande kategoriseringar. Hur personal på ungdomsmottagningar formar förklaringsmodeller om unga kvinnor med vulvasmärtor

14.50 – 15.20

Kaffe

15.20 – 15.40

Martin Tondel, Inst. för medicinska vetenskaper, arbets- och miljömedicin
Environmental intolerance – a clinical perspective

15.40 – 16.00

Sarah Fried, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa bland nyanlända arabisktalande kvinnor i Sverige, och dess betydelse för vårdmötet

16.00 – 16.20

Maissa Al-Adhami, Inst. för kvinnors och barns hälsa
Nyanlända flyktingars erfarenheter av hälsokommunikation i samhällsorienteringen – en hälsointervention som inkluderar sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter

16.20 – 16.40

Therese Avallin, Inst. för kirurgiska vetenskaper
Kommunikationen som påverkar hur patientens fundamentala vårdbehov möts: Hur det blir för patienten, varför det blir så och vad som kan göras för att förbättra i klinik. En fallstudie med ramverket Fundamentals of Care

16.40 – 17.00

Hedvig Gröndal, Sociologiska institutionen
Läkare, patienter, laboratorietester och flödesscheman: Heterogena medicinska möten på vårdcentralen

17.00 – 18.00

Avslutande diskussion och mingel

Nedladdningsbart preliminärt program (181120)

Call for Papers (CfP)

Till workshopen välkomnar vi kortare presentationer (ca 15 min) på temat medicinska möten från forskare, lärare och doktorander inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin och farmaci. Om du vill delta med en presentation, skicka ett kort abstrakt (max 200 ord) till Anna Tunlid senast den 31 oktober.

Senast uppdaterad: 2021-04-16