Tema

Frågor som rör styrning och organisation av den svenska hälso- och sjukvården har debatterats intensivt under en längre tid. En anledning är att en rad olika modeller har lanserats för att styra vården. Valet av styrmodeller får konsekvenser för såväl patienter och anhöriga som för de som arbetar inom vården. Vilka aktörer och intressen påverkar dessa val? Och vilka idéer och värden ligger till grund för styrning, ledning och organisation av vården? Vid seminariet presenterar de båda DN-journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund sin granskning av hur Karolinska sjukhuset omorganiserades utefter ett nytt, oprövat vårdkoncept och vilka följder detta fick. Därefter kommenteras organisationsproblematiken av samhällsvetarna Kerstin Sahlin och Erica Falkenström samt Åsa Törnkvist, psykolog och biträdande verksamhetschef, Akademiska sjukhuset.

Program

Abstracts

Anna Gustafsson och Lisa Röstlund: "Karolinska och konsulterna i vården"
DN-journalisterna Anna Gustafsson och Lisa Röstlund berättar i sin granskning av Karolinska, som utmynnat i boken Konsulterna – Kampen om Karolinska (Mondial, 2019), om hur konsulter i samarbete med läkemedelsindustrin lanserat ett nytt, oprövat vårdkoncept som sålts in till politiker och tjänstemän, såväl nationellt som i landstingen i Stockholm, Västra Götaland och Uppsala. Från Karolinska, där konceptet stöpt om vården mest radikalt i världen, vittnar anställda om hur protester och varningar från läkare och vårdpersonal trängts undan, i ivern att omorganisera vården för att paketera patientdata på ett sätt som gynnar industrin. Trots att organisationen på Karolinska havererat, säljs konceptet vidare i hög takt i andra länder. Presentation

Kerstin Sahlin: "Oklarhetens strategi: Några reflektioner kring stora projekt och spridning av managementidéer"
Jag kommer kort reflektera över Konsulterna – Kampen om Karolinska i ljuset av tidigare forskning om stora projekt, konsultanvändning i den offentliga sektorn och införande av mer managementtunga ledningsmodeller. Avslutningsvis tar jag upp en fråga som jag brottas alltmer med, inte minst efter att ha läst boken. Hur kan det komma sig att trots åtminstone 25 års kritisk forskning kring stora projekt med bristande styrning och kring den typ av införande av managementidéer och konsultanvändning i offentlig sektor som beskrivs så väl i boken tycks allt bara fortsätta? Varför kan allt fortsätta trots kritik och granskning från forskning och undersökande journalistik? Presentation

Erica Falkenström: "Etik i policy och styrningspraktik: Behöver beslutsfattare inom hälso- och sjukvården etisk kompetens?"
Hur ser politiker, opolitiska chefstjänstemän och vårdgivarnas högsta chefer på sitt etiska ansvar? Vilka etiska utmaningar möter de i sitt arbete på den regionala nivån? Och, behöver dessa beslutsfattare verkligen ha någon etisk kompetens? Erica Falkenström berättar om resultaten från ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. Presentation

Åsa Törnkvist: "Kampen om problemformuleringsprivilegiet: Kanske beror sjukvårdens problem inte bara på organisation eller arbetssätt?"
Hälso- och sjukvården är en komplex, multiprofessionell, politiskt styrd organisation som är samhällsbärande och som brottas med stora utmaningar. Förståelsen för denna komplexitet genom ökad systemförståelse och sammanvägning av olika perspektiv – medicinska, ekonomiska, politiska och juridiska - är avgörande för hur effektiva tänkta lösningar blir. Om förståelsen blir fragmentiserad riskerar vi bli lockade av den som kan skapa ett förenklat narrativ som vi känner igen oss i. Om det förenklade narrativet får styra, kan detta medföra att vi väljer lösningar som stjälper istället för hjälper. Presentation

Kontakt
Senast uppdaterad: 2021-04-16