Karin Sennefelt och Anton Runesson: "Ordet blev till kött: Kroppen i protestantisk kultur 1600–1750"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria och forskningsprogrammet "Medicine at the Borders of Life"
  • Kontaktperson: Solveig Jülich
  • Seminarium

Medicinhistoriskt seminarium

Karin Sennefelt och Anton Runesson, Stockholms universitet, presenterar forskningsprojektet "Ordet blev till kött: Kroppen i protestantisk kultur 1600–1750"


Presentation
Projektet driver tesen att kroppsliga och materiella erfarenheter var oumbärliga delar av tidigmodern lutheransk kultur i det svenska riket. Därav följer projektets syfte: att studera sambanden mellan religionen och den levda kroppen mellan 1600 och 1750. Vi vill undersöka hur den tidigmoderna religiösa världsbilden påverkade kroppen, och hur kroppen i sin tur formade religiösa erfarenheter och upplevelser. Kroppen var invecklad i rader av existentiella konflikter i det religiösa livet: mellan gott och ont, liv och död, den kunde vara fallen eller frälst. Genom tre integrerade fallstudier om Guds ords makt att påverka kroppar, hur synd och skuld förkroppsligades och kroppen som bärare av sanning avser vi att komma åt hur religionen förkroppsligades inom luthersk lekmannakultur. Vårt fokus på den levda kroppen kommer också att leda till att vi kan avtäcka hur kroppen användes som maktinstrument av vanliga människor: kroppar hävdade sanningar, andlig kontakt och transcendens på ett sätt som ord inte kunde göra. På så sätt formade den levda gudaktiga kroppen hur människor förstod världen och hur den fungerade. Projektet utmanar tidigare internationell forskning som förutsatt att tidigmoderna protestanters kroppar var sekulära, även om samhället inte var det.