Forskarfika - KOM

Kaffe. Bullar. Pengar.

Du forskare på institutionen inbjuds härmed till ett tvärvetenskapligt forskarfika med informell atmosfär där vi tillsammans undersöker Stora Frågor med siktet inställd på möjliga samarbeten små eller stora.

* Kunskap, Organisation, Makt: Tematisk ram

Forskningsnoden KOM syftar till att för forskare, doktorander och  studenter på avancerad nivå erbjuda en ämnesöverskridande plattform för idéutbyte och metodutveckling. I förlängningen vill vi ge ensolid grund för samarbete mellan de olika disciplinerna i lösandet av faktiska forskningsuppgifter. (För detta syfte har noden tilldelats ekonomiska medel. Men pengar är aldrig ensamma lösningen, utan alltid just ett medel. Nu till ett försök till lösning:)

Ur konkret synvinkel är KOM ett samarbete mellan fyra humanistiska institutioner: Historia, Filosofi, Idéhistoria, och Institutionen för Arkiv, Bibliotek och Muséer.

Ur abstrakt synvinkel är KOM först och främst en tematisk ram, och naturligtvis en mycket tillåtande sådan: Varje forskare intresserad av något slags skärningspunkt mellan temana Kunskap, Organisation, och Makt inbjuds vara med och dra nytta av, och hjälpa till att bestämma, nodens
aktiviteter. Redan med minimal plasticitet i begreppen torde temat passa varje humanistisk forskare.

* Kunskap, Organisation, Makt: Kärnbegrepp

För att faktiska samarbeten mellan de olika disciplinerna skall komma till stånd, krävs förutom det tematiska ramverket också mer precisa, övergripande gemensamma frågeställningar. Detta för attmöjliggöra en strävan mot gemensamma breda men samtidigt välfokuserade projekt. Forskningsledarna i noden har i nuläget valt att satsa på fenomenet pengar. Det är vår övertygelse att få områden är så eftersatta och skulle kunna tillhandahålla samhället så mycket direkt nytta i form av insikt som framgångsrik bred humanistisk forskning på just detta område.

* Fika: Pengar

Samtidigt som vi fikar, kommer Tomas Ekenberg från filosofiska institutionen ge en kortfattad teoretisk presentation av pengar som fenomen, med fokus på hur pengar skapas i vår moderna ekonomi, samt säga något om fenomenets rent begreppsliga förutsättningar. Vi hoppas också på kommentar från en annan av våra forskare, varefter vi lämnar ordet fritt. Målsättningen är att insamla så mycket idéer som möjligt, inte att fastslå en färdig forskningsfråga. Alla humanistiska perspektiv välkomnas.

Hör av dig till tomas.ekenberg@filosofi.uu.se om du är intresserad av att närvara!