Bakgrund, syfte och upplägg

Bakgrund

Under de senaste decennierna har sekulariseringstemat diskuterats intensivt. Den klassiska berättelsen som skildringen av hur människor frigjort sig ifrån religiös tro eller hur beteenden och institutioner dränerats på religiöst innehåll har framgångsrikt ifrågasatts. Men dessa nya perspektiv har i relativt liten utsträckning fått genomslag i svensk idéhistorisk forskning, trots att kritiken mot sekulariseringsberättelsen ofta formulerats med hjälp av omläsningar av just idéhistoriskt stoff. Samtidigt finns det väsentliga bidrag som den idéhistoriska disciplinen skulle kunna lämna i den allmänna sekulariseringsdiskussionen. Mot bakgrund av dessa förhållanden vill vi bjuda in till en workshop vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria i Uppsala 8 december 2017. Under denna sammankomst vill vi diskutera problematiseringen av den traditionella sekulariseringsberättelsen inom teologi och andra delar av religionsforskningen samt vad denna problematisering betyder för vår förståelse av hur idébildning och idéförmedling gestaltats historiskt.

Syfte

Syftet med sammankomsten är att utveckla dialogen mellan de idéhistoriska och religionsvetenskapliga forskningsfälten. Vi menar att vi har mycket att lära av varandra, och att ett ökat flöde av impulser mellan våra fält skulle kunna innebära kreativa nyformuleringar av forskningsproblem och angreppssätt. Ett sådant ämnesöverskridande utbyte ter sig särskilt betydelsefullt i en samtid där frågan om religionens samhälleliga, kulturella och existentiella betydelse ryckt in i offentlighetens mitt. Vår förmåga att tolka denna nya aktualitet är i hög grad beroende av vår förståelse av det förflutna, och därför ter sig den historiska dimensionen av sekulariseringsproblematiken särskilt viktig att lyfta fram.

Upplägg

Vår workshop har ett anspråkslöst upplägg. Vi tänker oss att varje deltagare får cirka 15-20 minuter på sig för att fritt presentera sina tankar och reflexioner kring ämnet. Presentationerna sker två eller tre åt gången, och efter varje sådant pass kommer det att finnas tid avsatt för gemensamma diskussioner. De enskilda bidragen kan bygga på konkreta erfarenheter från egen tidigare forskning eller ha en friare och mer spekulerande karaktär. Men deltagarna förväntas däremot inte presentera regelrätta papers med ny forskning i botten. Istället vill vi framhålla värdet av ett förutsättningslöst tankeutbyte och otvungen reflexion. Om förutsättningar utkristalliserar sig ser vi framför oss möjligheten att gå vidare med ytterligare aktiviteter som exempelvis större konfereser eller ansökningar om forskningsfinansiering.

Tidsschema

Tidsschema

09:00-09:15 Kaffe

  • 09:15-09:30 Inledning (Torbjörn G C och Thomas K)

  • 09:30-11:00 Session 1

  • 11:00-12:30 Session 2

12:30-13:30 Lunch

  • 13:30-15:00 Session 3

15:00-15:15 Kaffe

  • 15:15-16:45 Session 4

  • 16:45-17:00 Avslutning (Torbjörn G C och Thomas K)

Deltagare
Senast uppdaterad: 2023-01-11