Multimedia

Thomas Karlsohn: Vad är ett universitet?

2019 installerades Thomas Karlsohn som professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och gav då installationsföreläsningen "Vad är ett universitet?"

Om föreläsningen
Min forskning hade ursprungligen en filosofihistorisk inriktning. I doktorsavhandlingen undersökte jag tongivande filosofiska uttolkningar av den digitala tekniken och dess samhälleliga och kulturella betydelse. Därefter har jag främst forskat om utbildningsinstitutionernas förflutna, i ett första skede med fokus på skolväsendet och därefter med inriktning på universitetet. Ett intresse har gällt frågan om hur de högre utbildningsinstitutionerna och deras självförståelse formats av de olika informationstekniker som dominerat vid skilda tidpunkter. Vad har den muntliga förmedlingen inneburit för det akademiska livet i det förflutna, och vilken roll spelar den i dag? Hur präglade tryckpressen och så småningom genombrottet för den skriftliga kulturen universitetet? Vilka effekter har den digitala teknikens genombrott haft? I att annat projekt har jag undersökt de sätt på vilka människor i historien har knutit an emotionellt till de högre utbildningsinstitutionerna. Särskilt har jag intresserat mig för hur kärleken och längtan till universitetet och livet inom denna institution gestaltats i det förflutna. Varför har förekomsten av och uttrycken för dess känslor varierat så markant över tid? Hur kan vi förstå den nostalgi och melankoli som ofta omgärdat det akademiska livet? Min allra senaste forskning behandlar relationen mellan samhällets institutionella liv och sekulariseringen som historisk process. Återigen står de högre utbildningsinstitutionerna i centrum för mitt intresse.

Se videoupptagning.

Johan Heilbron: Making Sense of Globalizing Social Science

Johan Heilbron är forskningsledare vid Centre national de la recherche scientifique (CNRS), affilierad med Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP) och professor i ekonomisk sociologi vid Erasmus University Rotterdam.

Johan Heilbron utnämndes 2018 till hedersdoktor vid Uppsala universitet för hans betydande bidrag till den historiska sociologin, vetenskapssociologin, den ekonomiska sociologin och forskningen om högre utbildning. Läs mer om Heilbrons arbete här. Motiveringen till utnämningen kan läsas här.

Den 24 januari 2018 gav Johan Heilbron föreläsningen "Making Sense of Globalizing Social Science".

Se videoupptagning.

LINDA WEDLIN: Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en global kunskapsmarknad

2017 installerades Linda Wedlin som professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och gav då installationsföreläsningen "Tävling i den högre skolan? Universitet och idén om en global kunskapsmarknad".

Om föreläsningen
Universitet har funnits i flera hundra år. Som organisationer är de både speciella och lika andra organisationer. De organiserar vetenskaplig verksamhet, som ofta anses följa sina egna principer och praktiker. Samtidigt är de i stor utsträckning föremål för samma krav och förväntningar som andra organisationer, såväl offentliga som privata, att vara effektiva och styrbara. Det finns i den rådande offentliga diskussionen om universitet också stora förväntningar på vad universiteten ska leverera i form av ny kunskap, innovationer och lösningar på stora och aktuella samhällsfrågor. I min forskning försöker jag förstå hur universitet organiseras och styrs, och hur verksamheten påverkas av externa försök till styrning och de krav som sätts på universiteten genom exempelvis statliga reformer, finansieringssystem, utvärdering och granskning, och rankningssystem. Särskilt intresse har jag ägnat åt att förstå hur styrning samverkar med status och statuskonkurrens inom vetenskaperna, och vilken betydelse detta har för vetenskaplig verksamhet och organisering.

Se videoupptagning.

Mikael Börjesson: Sociala kartor över utbildningslandskapet

2015 installerades Mikael Börjesson som professor i utbildningssociologi vid Uppsala universitet och gav då installationsföreläsningen "Sociala kartor över utbildningslandskapet".

Se videoupptagning.

SHARON RIDER: ETT ÖDMJUKT FÖRSLAG

2012 installerades Sharon Rider som professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och gav då installationsföreläsningen "Ett ödmjukt förslag?"

Se videoupptagning.

Last modified: 2021-12-14