Rapporter

”Genomströmningen är dålig, men de som strömmar igenom är bra”

I rapporten ”Genomströmningen är dålig, men de som strömmar igenom är bra”: Studenters och utbildningsansvarigas erfarenheter av ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet redovisas resultatet från den andra delstudien i projektet Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet. Projektet genomfördes av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Denna intervjustudie syftade till att lyfta fram erfarenheter av och perspektiv på ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet bland både aktiva och före detta ämneslärarstudenter som avbrutit sina ämneslärarstudier. Även utbildningsansvariga som arbetar med ämneslärarutbildning vid Uppsala universitet har intervjuats.

Studien genomfördes av Emma Laurin, Lisa Backman och Ida Lidegran.

Ladda ned rapporten.


HERO-rapporter 2023:1.

Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet

I rapporten Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet: Statistiskt analys redovisas resultatet från den första delstudien i projektet Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet. Projektet genomfördes av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Denna statistiska delstudie syftade till att ge en generell bild av avhopp och genomströmning vid ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Studien genomfördes av Emil Bertilsson, André Bryntesson, Joakim Olsson och Mikael Börjesson.

Ladda ned rapporten.


HERO-rapporter 2022:2.

Covid-19 och universitetet

I rapporten Covid-19 och universitetet: Lärares och studenters erfarenheter redovisas resultat från projektet Covid-19 och universitetet. Studien genomfördes av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt på uppdrag av rektor för Uppsala universitet. Syftet var att lyfta fram lärares och studenters erfarenheter av digital examination i samband med övergången till distansbaserad undervisning i mars 2020 och skapa en djupare förståelse för vad detta inneburit när det gäller frågor om utbildningens kvalitet och innehåll. Frågor om rättssäkerhet, fusk och redlighet lyfts särskilt fram i rapporten.

Studien genomfördes av Ida Lidegran, Emma Laurin, Joakim Olsson och Cornelia Gustavsson.

Ladda ned rapporten.


HERO-rapporter 2022:1.

Övriga rapporter

Referenser och citeringar i utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en omfattande kartläggning och analys av referenser och citeringar för utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, i syfte att visa den svenska utbildningsvetenskapliga forskningens internationella förankring.

Rapporten visar dels hur svensk utbildningsvetenskap blickar ut i världen via sina referenser, dels i vilka delar av världen som forskningen citeras.

Rapporten är den första av sitt slag och utgör ett viktigt underlag till den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att stärka svensk forskning inom området.

Rapporten är skriven av HERO på uppdrag av den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.

Ladda ned rapporten.

Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är externfinansierad forskning och publiceringar inom området.

Kartläggningen visar områdets komplexitet och utveckling i stort, förändringar i den institutionella utbredningen av området, och hur forskningsfinansieringen inom området har förändrats. Den visar även metoder och publiceringsmönster samt områdets nationella och internationella förankring och genomslag.

Rapporten är skriven av HERO på uppdrag av den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.

Ladda ned rapporten.

Last modified: 2023-03-31