Samverkan

HERO har som mål att åstadkomma en ökad samverkan med universitets- och högskolesektorn. Centret arbetar aktivt med att sprida och tillgängliggöra såväl egna som andras forskningsrön för lärare, forskare, studenter, administrativ person och personer i ledningsfunktion så att de kan använda kunskapen i sitt arbete. För ändamålet att sprida ny kunskap kommer HERO att starta egna skriftserier för exempelvis forskningsrapporter, omvärldsanalyser och utredningar.

En viktig komponent när det gäller samverkan är de forskningsuppdrag som HERO utför åt olika interna och externa aktörer. HERO har exempelvis haft i uppdrag att analysera hur resultat och examinationer påverkades av Covid-19-pandemin. En analys av genomströmning inom ämneslärarutbildningen har även utförts.

Beträffande externa uppdrag finns inom HERO en lång erfarenhet av att samverka med myndigheter som Universitetskanslersämbetet, Universitet- och högskolerådet, Svenska Institutet, Delmi samt med ledningsorgan vid andra lärosäten. En annan form av samverkan är att delta i aktuella debatter och initiera nya debatter. Även här finns en omfattande erfarenhet inom HEROs forskarnätverk.

Senast uppdaterad: 2023-03-08