Rapporter

Covid-19 och universitetet

I denna rapport redovisas resultat från projektet Covid-19 och universitetet. Studien genomfördes av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt på uppdrag av rektor för Uppsala universitet. Syftet var att lyfta fram lärares och studenters erfarenheter av digital examination i samband med övergången till distansbaserad undervisning i mars 2020 och skapa en djupare förståelse för vad detta inneburit när det gäller frågor om utbildningens kvalitet och innehåll. Frågor om rättssäkerhet, fusk och redlighet lyfts särskilt fram i rapporten.

Studien genomfördes av Ida Lidegran, Emma Laurin, Joakim Olsson och Cornelia Gustavsson.

Ladda ned rapporten.

Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet

I denna rapport redovisas resultatet från den första delstudien i projektet Genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet. Projektet genomfördes av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet. Denna statistiska delstudie syftade till att ge en generell bild av avhopp och genomströmning vid ämneslärarprogrammen vid Uppsala universitet.

Studien genomfördes av Emil Bertilsson, André Bryntesson, Joakim Olsson och Mikael Börjesson.

Ladda ned rapporten.

Övriga rapporter

Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är externfinansierad forskning och publiceringar inom området.

Kartläggningen visar områdets komplexitet och utveckling i stort, förändringar i den institutionella utbredningen av området, och hur forskningsfinansieringen inom området har förändrats. Den visar även metoder och publiceringsmönster samt områdets nationella och internationella förankring och genomslag.

Rapporten är skriven av HERO på uppdrag av den utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet.

Ladda ned rapporten.

Senast uppdaterad: 2023-03-08