Om oss

I Sverige satsas stora resurser på högre utbildning och forskning, och behovet av kunskap om denna centrala sektor är stort för att kunna fatta välunderbyggda beslut. För att stärka forskningen om sektorn inrättades 2021 Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO). HERO är ett mångvetenskapligt centrum som finansieras av rektor tillsammans med universitetets tre vetenskapsområden, lokaliserat vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Denna universitetsgemensamma satsning samlar ett femtiotal forskare och doktorander från en lång rad discipliner, såsom ekonomisk historia, filosofi, företagsekonomi, idéhistoria, juridik, statskunskap och utbildningssociologi, som på olika sätt studerar högre utbildning och forskning.

HERO har en rad olika uppgifter. Centret ska

  • föra samman och stötta befintlig forskning inom området samt fungera som en mötesplats och katalysator för denna. Detta görs exempelvis genom att anordna seminarier där pågående forskning presenteras, workshoppar kring forskningsansökningar och internat för doktorander och yngre forskare;
  • bedriva egeninitierad grundforskning, såsom i fallet med det nyligen publicerade specialnumret av Statsvetenskaplig tidskrift på temat Svenska lärosäten,
  • åta sig olika utredningsuppdrag, där exempelvis rapporten om genomströmning och avhopp på ämneslärarprogrammen, på uppdrag av Uppsala universitets utbildningsvetenskapliga fakultet, och en kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning för Vetenskapsrådet kan nämnas, och
  • vara ett forum för debatt och diskussion kring centrala frågor inom sektorn.

Centret verkar på flera nivåer – från den lokala, över den nationella till den internationella. Samverkan är central del av detta och brukar vanligtvis förstås som att universitetet samverkar med det omgivande samhället. För HERO:s del är dock avnämarna delvis de som själva bedriver forskning och högre utbildning, men också lärosätenas administration och förvaltning liksom nationella aktörer såsom UKÄ, SUHF, SULF, Vetenskapsrådet med flera. Det är vår bestämda uppfattning att sektorn måste bli bättre på att utnyttja den forskningskompetens som redan finns, för att fatta genomtänkta och välgrundade beslut.

Senast uppdaterad: 2023-04-01