2023

9 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
The University and the State: Juridical Persons Moving Between Democratic and Authoritarian Governance

David Ciepley, Associate Fellow vid Institute for Advanced Studies in Culture, University of Virginia, presenterar pågående arbete.

Lokal: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Valvgatan 4.


Anordnas av HERO.

2 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Effektiv fastighetsförvaltning: Kungliga byggnadsstyrelsen och Akademiska hus 1980–2020

David Dellstig presenterar ett artikelutkast.

Artikelutkastet handlar om Akademiska hus bildande och hur företaget har kommit att utvecklas. Historien tar avstamp i en krishanteringsplan där den statliga fastighetsförvaltningen hävdas vara en ineffektiv förvaltning av ett stort fastighetskapital. Frågan om hur den högre utbildningens lokaler ska hanteras blir därmed inte endast en fråga om lokalförsörjning utan också en fråga om effektiv kapitalförvaltning. Processen med att ombilda den Kungliga byggnadsstyrelsen påbörjas av regeringen Carlsson men får sin slutgiltiga form under regeringen Bildt då det fastslås att det ska bli ett bolag.
      Hur bolaget ska drivas har sedan bildandet varit uppe för diskussion ett flertal tillfällen. Artikeln tar fasta på de modeller för fastighetsvärdering respektive hyressättning som bolaget har kommit att använda. Jag argumenterar för att frågan om vilken typ av marknad bolaget befinner sig på är avgörande för fastställandet av hyresnivåer. Hyresnivåerna är sin tur avgörande för fastigheternas värde och sålunda värdet på statens fastighetskapital idag.

Underlag kan rekvireras från författaren.

Ändrad lokal: Karinrummet, 6-2016, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

25 APRIL, 13.15–15.00

Bild av Solveig Jülich.

Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019

Varmt välkomna till ett seminarium om Solveig Jülichs forskningsprojekt "Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019".

Syftet med forskningsprojektet är att initiera forskning om etableringen av medicinsk forsknings- och bioetik vid svenska universitet och högskolor från omkring 1960 och framåt. En central utgångspunkt är att detta slags etik utgör ett kunskapsområde där föreställningar om vetenskap, demokrati och det riktiga förhållandet dem emellan konstrueras. Övergripande forskningsfrågor är: Vilka problem har forsknings- och bioetiken setts som en lösning på? Vilken roll har vetenskapen tillskrivits och vad för slags föreställningar om demokratisk representation har aktualiserats? Vilka förändringar över tid kan urskiljas? Inom ramen för projektet genomförs en pilotstudie med fokus på hur demokrati definierades av medicinstudenter och medicinska debattörer under 1960-talet, samt vilka förändringar inom universitetsvärlden som dessa historiska aktörer efterfrågade för att skapa en bättre demokratisk ordning. Debatten hade sina svenska förtecken, men anknöt till internationella rörelser vilket gör att den kan bidra till att ge en bredare förståelse för dåtidens kritik mot medicinsk forskning, utbildning och vård i västerländska demokratiska samhällen.

Lokal: Tidskriftsläsesalen (TLS), Carolina Rediviva.


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

18 APRIL, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad

Arvid Lundberg presenterar delar av sitt projekt The liberalization of Jordanian political culture: The new Maan.

Arabiska våren visade att demokratisering i arabvärlden sällan sker genom revolter mot en auktoritär regim, utan är beroende av långsammare förändringar. Men vad består sådana förändringar av? Seminariet presenterar resultat från ett forskningsprojekt som undersöker detta genom att studera ett konkret fall där politisk liberalisering är kopplat till en bred kulturell förändring: Transformeringen av den politiska och sociala kulturen i Maan, en ökenstad i södra Jordanien. Denna transformering handlar om framväxten av politiska partier, men också framväxten av vissa former av utbildning och socialt liv. Förändringen handlar inte bara om en ny nationell identitet eller ett starkare civilsamhälle, utan något annat, som flera unga Maanbor kallar infitāḥ (öppenhet) och kontrasterar mot det sociala och politiska landskap deras föräldrar vuxit upp i. Maans invånare är överens om att etableringen av stadens universitet är katalysatorn för denna förändring. Seminariet kommer diskutera vad detta kan lära oss om de sätt som universitet påverkar politisk liberalisering och hur det särskiljer sig från andra nationsbyggande institutioner som militären.

För textunderlag, kontakta Johan Boberg.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO i samarbete med Demokrati och högre utbildning.

21 MARS, 13.15–15.00

Bild av Susanne Dodillet och Sverker Lundin

HERO-SEMINARIET
Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering

Susanne Dodillet och Sverker Lundin presenterar sitt projekt om högskolepedagogikens historia.

Vi kommer att berätta om arbetet inom vårt VR-finansierade forskningsprojekt om Högskolepedagogikens historia. I dagens diskussion om akademisk frihet, framställs universitetet ofta som en institution som i grunden handlar om fritt sökande av sanning, men som relativt nyligen börjat hotas av ekonomiska och andra krafter. Vi kommer att problematisera denna bild, genom att berätta om de drivkrafter som under 1900-talet ledde fram till formandet av dagens universitet. Vi bygger upp vår argumentation med utgångspunkt från bortglömda sidor hos samhällsvetenskapernas historia.
      Med vårt bidrag hoppas vi ge en impuls till diskussion om vad universitetet egentligen är för något, och vilken roll det borde spela i samhället.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

28 FEBRUARI, 13.15–15.00

Bara fakta, tack! Historia som politik på nätet och bland studenter

Varmt välkomna till ett seminarium om Christine Ekholst forskningsprojekt "Bara fakta, tack! Historia som politik på nätet och bland studenter".

Det förflutna framkallar olika former av känslor – nostalgi eller avsmak. Det förflutna kan vara något som vi vill tillbaka till eller något avskräckande som vi vill bort från. Politiska slogans visar tydligt hur historien kan användas aktivt i försök att forma framtiden. Detta projekt ämnar undersöka historieämnets politisering med fokus på diskurser kring universitetsutbildningarna i historia. Projektet vill skapa kunskap om vilka historiska områden eller perioder som politiseras och uppfattas som kontroversiella och jämföra dessa med ideal som framhåller att historieskrivning skall vara neutral, objektiv och helt faktabaserad. Syftet är att problematisera vad vi menar med en demokratisk utbildning och hur denna kan hantera olika historiesyner. Projektet kommer utgå från olika typer av källmaterial. Dels kommer jag att analysera hur historiekurser beskrivs i digitala forum och dels kommer jag studera hur studenter vid svenska universitet uppfattar hur historia lärs ut och diskuteras bland lärare och studenter.

Lokal: Tidskriftsläsesalen (TLS), Carolina Rediviva.


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

Bild av Christine Ekholst.
Senast uppdaterad: 2023-05-11