5 MARS, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Öppen vetenskap och den vetenskapliga utgivningen vid Uppsala universitet: dåtid, nutid och framtid

Börje Dahrén och Jens Eriksson (Uppsala universitetsbibliotek) håller en presentation på temat öppen vetenskap.

Seminariet hålls på svenska.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

Johan Östling

28 NOVEMBER, 13.15–15.00

Jenny Beckman

HERO-SEMINARIET
Rationalization and internationalization: The moral economy of scientific publication c. 1970

Jenny Beckman presenterar pågående forskning om vetenskapliga bibliotek och systeet för finansiering av vetenskapliga publikationer på 60- och 70-talet.

Seminariet hålls på engelska.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

14 NOVEMBER, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Contextualizing capitalism in academia: How capitalist and feudalist organizing principles reinforce each other at Polish universities

Michal Zawadzki och Tommy Jensen presenterar artikeln Contextualizing Capitalism in Academia.

In this paper, we show how capitalism and feudalism reinforce each other to enable the former’s success in the higher education context. In this regard, Polish universities are an interesting case due to Poland’s capitalist shock therapy in the 1990s, its Western European membership in the European Union in the 2000s and due to recent reforms intended to modernize Polish academia. Based on 36 interviews with Polish early career academics from urban universities with experience working in watchdogs of higher education, we examine respondents’ perspectives on the current capitalist reforms. They treat ongoing changes as a solution for the problems experienced and defined as “feudal”: political labeling, abuse of power and discrimination against women. Understanding capitalism and feudalism through their organizing principles, the main contribution of this study is that it demonstrates how capitalist organizing principles fix existing feudalist organizing principles to flourish in Polish university. Hence, it is difficult for early career academics to recognize that capitalist organizing principles are in fact reinforcing rather than eliminating (as the advocates of capitalist reforms often claim) feudal problems in Polish academia.

Seminariet hålls på engelska.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

Michal Zawadzki & Tommy Jensen

A Week on Academic Freedom

Bild av universitetshuset.

Måndag 23 oktober till fredag 27 oktober, 2023

"A Week on Academic Freedom" är ett gemensamt initiativ av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt och Swedish Collegium for Advanced Study. Under en veckas tid kommer en rad evenemang att anordnas på temat akademisk frihet. Alla evenemang sker i Uppsala mellan 23–27 oktober.

23/10.  Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice
24/10.  The Relationship between Academia and Society in Troubled Times
25/10.  Hur står det till med den akademiska friheten?
26/10.  Academic Citizenship in Perspective
27/10.  Varieties of Collegiality

För mer information, se konferenssidan.

26 SEPTEMBER, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
The University in the Age of Unbridled Knowledge Production

Robert Frodeman presenterar pågående forskning.

At the founding of the University of Berlin, Wilhelm von Humboldt described scholarship ‘as something not yet achieved and as something that cannot ever be completely achieved’ – i.e., as an infinite research project. Universities still treat the production of knowledge as infinite, even as the center of knowledge production has moved off campus. Whether in the corporate sphere or across social media, knowledge today is unbridled in its pursuit of its political and economic ends. How should the university respond to these new socio-epistemic conditions?

Seminariet hålls på engelska.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

Book: The Oxford Handbook of Interdisciplinarity

19 SEPTEMBER, 13.15–15.00

Johan Söderberg

HERO-SEMINARIET
Kön- och genusperspektiv som mått på forskningskvalitén i projektansökningar

Johan Söderberg (Göteborgs universitet) presenterar resultat från RJ-projektet Köns- och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls‐ och utbildningsvetenskap.

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan från år 2016 föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen att forskningsråden skulle åläggas att inkludera kön- och genusperspektiv som en bedömningsgrund. Policyn innebär en utvidgning av de jämställdhetspolitiska målen, från politisk styrning av rekryteringar och meritvägar ("fix the women") till styrning av kunskapsinnehållet ("fix the knowledge"). En feministisk kritik av den förespeglade neutraliteten hos vetenskapliga meritbedömningar och objektivitetsideal beredde väg för policyförslaget. Av vetenskapsteoretiskt intresse är att målet "jämställdhet", vilket brukar betraktas som ett utom-vetenskapligt eller kontextuellt värde, definieras om på den politiska nivån till ett inom-vetenskapligt eller kognitivt värde. Förespråkare förutspådde att initiativet skulle leda till metodologiskt nyskapande och mer innovation, medan kritikerna varnade för ökad politisk styrning av forskningens innehåll. Genom att analysera ansökningar och yttranden under de första tre åren som FORTE och VR tillämpade det nya kvalitetsmåttet utreder jag i vilken mån som dessa förhoppningar eller farhågor infriades.

Seminariet hålls på svenska.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

8 JUNI, 13.15–15.00

Towards a Historical Sociology of the Social and Human Sciences

Johan Heilbron, Uppsala universitet och Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS-EHESS), presenterar sin forskning.

The historical understanding of the social and human sciences (SHS) has, over the past decades, gone through a major shift from predominantly presentist to historicist accounts. Various programs for historicizing the SHS have shaped the formation of a subfield of ‘SHS studies,’ as it may be called, and contributed to significant changes in the (self)understanding of the disciplines involved. While the institutionalization of this subfield is relatively weak and its intellectual unity quite limited, a major challenge today is to go beyond the approaches that have defined the broadly ‘historicist’ turn (Cambridge contextualism, German Begriffsgeschichte, neo-institutionalism). In my talk I will argue that historical sociology represents a fruitful, general framework for ‘SSH studies’, and that the work of Pierre Bourdieu, in particular, provides some guiding principles. After presenting these, I will indicate some research areas that seem particularly significant for such a historical sociological program.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

23 maj, 13.15–15.00

Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter

Varmt välkomna till ett seminarium om Johanna Ohlssons forskningsprojekt "Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter".

Lokal: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalen (TSL).


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

Bild av Johanna Ohlsson.

16 MAJ, 13.15–15.00

Bild av PerOla Öberg

HERO-SEMINARIET
Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

PerOla Öberg presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

8, 11, 12 MAJ

HERO-SEMINARIET
Informal Exploratory Workshop: National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences

Ladda ned programmet här.

Antalet platser är begränsat. Om du är intresserad av att delta, kontakta Johan Boberg.


Anordnas av HERO tillsammans med Institutionen för idé- och lärdomshistoria och ämnet utbildningssociologi.

9 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
The University and the State: Juridical Persons Moving Between Democratic and Authoritarian Governance

David Ciepley, Associate Fellow vid Institute for Advanced Studies in Culture, University of Virginia, presenterar pågående arbete.

Lokal: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Valvgatan 4.


Anordnas av HERO.

2 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Effektiv fastighetsförvaltning: Kungliga byggnadsstyrelsen och Akademiska hus 1980–2020

David Dellstig presenterar ett artikelutkast.

Artikelutkastet handlar om Akademiska hus bildande och hur företaget har kommit att utvecklas. Historien tar avstamp i en krishanteringsplan där den statliga fastighetsförvaltningen hävdas vara en ineffektiv förvaltning av ett stort fastighetskapital. Frågan om hur den högre utbildningens lokaler ska hanteras blir därmed inte endast en fråga om lokalförsörjning utan också en fråga om effektiv kapitalförvaltning. Processen med att ombilda den Kungliga byggnadsstyrelsen påbörjas av regeringen Carlsson men får sin slutgiltiga form under regeringen Bildt då det fastslås att det ska bli ett bolag.
      Hur bolaget ska drivas har sedan bildandet varit uppe för diskussion ett flertal tillfällen. Artikeln tar fasta på de modeller för fastighetsvärdering respektive hyressättning som bolaget har kommit att använda. Jag argumenterar för att frågan om vilken typ av marknad bolaget befinner sig på är avgörande för fastställandet av hyresnivåer. Hyresnivåerna är sin tur avgörande för fastigheternas värde och sålunda värdet på statens fastighetskapital idag.

Underlag kan rekvireras från författaren.

Ändrad lokal: Karinrummet, 6-2016, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

25 APRIL, 13.15–15.00

Bild av Solveig Jülich.

Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019

Varmt välkomna till ett seminarium om Solveig Jülichs forskningsprojekt "Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019".

Syftet med forskningsprojektet är att initiera forskning om etableringen av medicinsk forsknings- och bioetik vid svenska universitet och högskolor från omkring 1960 och framåt. En central utgångspunkt är att detta slags etik utgör ett kunskapsområde där föreställningar om vetenskap, demokrati och det riktiga förhållandet dem emellan konstrueras. Övergripande forskningsfrågor är: Vilka problem har forsknings- och bioetiken setts som en lösning på? Vilken roll har vetenskapen tillskrivits och vad för slags föreställningar om demokratisk representation har aktualiserats? Vilka förändringar över tid kan urskiljas? Inom ramen för projektet genomförs en pilotstudie med fokus på hur demokrati definierades av medicinstudenter och medicinska debattörer under 1960-talet, samt vilka förändringar inom universitetsvärlden som dessa historiska aktörer efterfrågade för att skapa en bättre demokratisk ordning. Debatten hade sina svenska förtecken, men anknöt till internationella rörelser vilket gör att den kan bidra till att ge en bredare förståelse för dåtidens kritik mot medicinsk forskning, utbildning och vård i västerländska demokratiska samhällen.

Lokal: Tidskriftsläsesalen (TLS), Carolina Rediviva.


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

18 APRIL, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad

Arvid Lundberg presenterar delar av sitt projekt The liberalization of Jordanian political culture: The new Maan.

Arabiska våren visade att demokratisering i arabvärlden sällan sker genom revolter mot en auktoritär regim, utan är beroende av långsammare förändringar. Men vad består sådana förändringar av? Seminariet presenterar resultat från ett forskningsprojekt som undersöker detta genom att studera ett konkret fall där politisk liberalisering är kopplat till en bred kulturell förändring: Transformeringen av den politiska och sociala kulturen i Maan, en ökenstad i södra Jordanien. Denna transformering handlar om framväxten av politiska partier, men också framväxten av vissa former av utbildning och socialt liv. Förändringen handlar inte bara om en ny nationell identitet eller ett starkare civilsamhälle, utan något annat, som flera unga Maanbor kallar infitāḥ (öppenhet) och kontrasterar mot det sociala och politiska landskap deras föräldrar vuxit upp i. Maans invånare är överens om att etableringen av stadens universitet är katalysatorn för denna förändring. Seminariet kommer diskutera vad detta kan lära oss om de sätt som universitet påverkar politisk liberalisering och hur det särskiljer sig från andra nationsbyggande institutioner som militären.

För textunderlag, kontakta Johan Boberg.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO i samarbete med Demokrati och högre utbildning.

21 MARS, 13.15–15.00

Bild av Susanne Dodillet och Sverker Lundin

HERO-SEMINARIET
Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering

Susanne Dodillet och Sverker Lundin presenterar sitt projekt om högskolepedagogikens historia.

Vi kommer att berätta om arbetet inom vårt VR-finansierade forskningsprojekt om Högskolepedagogikens historia. I dagens diskussion om akademisk frihet, framställs universitetet ofta som en institution som i grunden handlar om fritt sökande av sanning, men som relativt nyligen börjat hotas av ekonomiska och andra krafter. Vi kommer att problematisera denna bild, genom att berätta om de drivkrafter som under 1900-talet ledde fram till formandet av dagens universitet. Vi bygger upp vår argumentation med utgångspunkt från bortglömda sidor hos samhällsvetenskapernas historia.
      Med vårt bidrag hoppas vi ge en impuls till diskussion om vad universitetet egentligen är för något, och vilken roll det borde spela i samhället.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

28 FEBRUARI, 13.15–15.00

Bara fakta, tack! Historia som politik på nätet och bland studenter

Varmt välkomna till ett seminarium om Christine Ekholst forskningsprojekt "Bara fakta, tack! Historia som politik på nätet och bland studenter".

Det förflutna framkallar olika former av känslor – nostalgi eller avsmak. Det förflutna kan vara något som vi vill tillbaka till eller något avskräckande som vi vill bort från. Politiska slogans visar tydligt hur historien kan användas aktivt i försök att forma framtiden. Detta projekt ämnar undersöka historieämnets politisering med fokus på diskurser kring universitetsutbildningarna i historia. Projektet vill skapa kunskap om vilka historiska områden eller perioder som politiseras och uppfattas som kontroversiella och jämföra dessa med ideal som framhåller att historieskrivning skall vara neutral, objektiv och helt faktabaserad. Syftet är att problematisera vad vi menar med en demokratisk utbildning och hur denna kan hantera olika historiesyner. Projektet kommer utgå från olika typer av källmaterial. Dels kommer jag att analysera hur historiekurser beskrivs i digitala forum och dels kommer jag studera hur studenter vid svenska universitet uppfattar hur historia lärs ut och diskuteras bland lärare och studenter.

Lokal: Tidskriftsläsesalen (TLS), Carolina Rediviva.


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

Bild av Christine Ekholst.
Senast uppdaterad: 2024-03-12