Tidigare konferenser

7–9 juni, 2022

Konferens: "Universities under Siege?"

Konferensen "Universities under siege?" adresserar den bekanta tematiken att dagens universitet står inför en rad olika hot från bl.a. populistiska politiska rörelser och auktoritära regimer, kunskapens kommodifiering, undervisningens politisering samt institutionell fragmentering.

För mer information, se engelskspråkig sida samt konferensens webbplats.


Anordnas i samarbete med The Philosophy and Theory of Higher Education Society (PaTHES) och Centre for Integrated Research on Culture and Society.

4–6 maj 2022

Academia Europaea HERCulES Symposium:
The Internationalization of Higher Education Institutions

Under de senaste trettio åren har internationaliseringen av högre utbildningsinstitutioner blivit en central fråga för policymakare, akademiska ledare och forskare. Mot denna bakgrund är det läge att närmare granska internationaliseringens villkor och effekter. Symposiet adresserar frågor som universitetens roll i en global värld, internationella rankingsystem, idéers och studenters mobilitet, internationaliseringens kostnader och intäkter samt internationella campus.

Lokal: Humanistiska teatern.

För program och registrering, se konferensens webbsida.


Anordnas i samarbete med The Academia Europaea HERCulES group och SIHE – The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education, med finansiellt stöd från Åke Wiberg stiftelse och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Senast uppdaterad: 2023-09-21