HERO-seminariet

HERO-seminariet är ett forum för att presentera och diskutera forskning om högre utbildning och forskning. Seminarieserien leds av Johan Boberg och Sharon Rider och hålls vanligen på tisdagar jämna veckor, kl. 13.15–15.00.

18 APRIL, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad

Arvid Lundberg presenterar delar av sitt projekt The liberalization of Jordanian political culture: The new Maan.

Arabiska våren visade att demokratisering i arabvärlden sällan sker genom revolter mot en auktoritär regim, utan är beroende av långsammare förändringar. Men vad består sådana förändringar av? Seminariet presenterar resultat från ett forskningsprojekt som undersöker detta genom att studera ett konkret fall där politisk liberalisering är kopplat till en bred kulturell förändring: Transformeringen av den politiska och sociala kulturen i Maan, en ökenstad i södra Jordanien. Denna transformering handlar om framväxten av politiska partier, men också framväxten av vissa former av utbildning och socialt liv. Förändringen handlar inte bara om en ny nationell identitet eller ett starkare civilsamhälle, utan något annat, som flera unga Maanbor kallar infitāḥ (öppenhet) och kontrasterar mot det sociala och politiska landskap deras föräldrar vuxit upp i. Maans invånare är överens om att etableringen av stadens universitet är katalysatorn för denna förändring. Seminariet kommer diskutera vad detta kan lära oss om de sätt som universitet påverkar politisk liberalisering och hur det särskiljer sig från andra nationsbyggande institutioner som militären.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO i samarbete med Demokrati och högre utbildning.

2 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Effektiv fastighetsförvaltning: Kungliga byggnadsstyrelsen och Akademiska hus 1980–2020

David Dellstig presenterar ett artikelutkast.

Artikelutkastet handlar om Akademiska hus bildande och hur företaget har kommit att utvecklas. Historien tar avstamp i en krishanteringsplan där den statliga fastighetsförvaltningen hävdas vara en ineffektiv förvaltning av ett stort fastighetskapital. Frågan om hur den högre utbildningens lokaler ska hanteras blir därmed inte endast en fråga om lokalförsörjning utan också en fråga om effektiv kapitalförvaltning. Processen med att ombilda den Kungliga byggnadsstyrelsen påbörjas av regeringen Carlsson men får sin slutgiltiga form under regeringen Bildt då det fastslås att det ska bli ett bolag.
      Hur bolaget ska drivas har sedan bildandet varit uppe för diskussion ett flertal tillfällen. Artikeln tar fasta på de modeller för fastighetsvärdering respektive hyressättning som bolaget har kommit att använda. Jag argumenterar för att frågan om vilken typ av marknad bolaget befinner sig på är avgörande för fastställandet av hyresnivåer. Hyresnivåerna är sin tur avgörande för fastigheternas värde och sålunda värdet på statens fastighetskapital idag.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

Bild av David Dellstig

16 MAJ, 13.15–15.00

Bild av PerOla Öberg

HERO-SEMINARIET
Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

PerOla Öberg presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

30 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Vad tillför lärplattformar till den högre utbildningen?

Mats Hyvönen presenterar ett artikelutkast.

Lokal: rum i 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

Bilda av Mats Hyvönen.
Senast uppdaterad: 2023-03-22