Kalendarium

18 APRIL, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Universitetet som en katalysator för förändring av politisk kultur: Liberaliseringen av en jordansk ökenstad

Arvid Lundberg presenterar delar av sitt projekt The liberalization of Jordanian political culture: The new Maan.

Arabiska våren visade att demokratisering i arabvärlden sällan sker genom revolter mot en auktoritär regim, utan är beroende av långsammare förändringar. Men vad består sådana förändringar av? Seminariet presenterar resultat från ett forskningsprojekt som undersöker detta genom att studera ett konkret fall där politisk liberalisering är kopplat till en bred kulturell förändring: Transformeringen av den politiska och sociala kulturen i Maan, en ökenstad i södra Jordanien. Denna transformering handlar om framväxten av politiska partier, men också framväxten av vissa former av utbildning och socialt liv. Förändringen handlar inte bara om en ny nationell identitet eller ett starkare civilsamhälle, utan något annat, som flera unga Maanbor kallar infitāḥ (öppenhet) och kontrasterar mot det sociala och politiska landskap deras föräldrar vuxit upp i. Maans invånare är överens om att etableringen av stadens universitet är katalysatorn för denna förändring. Seminariet kommer diskutera vad detta kan lära oss om de sätt som universitet påverkar politisk liberalisering och hur det särskiljer sig från andra nationsbyggande institutioner som militären.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO i samarbete med Demokrati och högre utbildning.

25 APRIL, 13.15–15.00

Bild av Solveig Jülich.

Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019

Varmt välkomna till ett seminarium om Solveig Jülichs forskningsprojekt "Medicinens demokratisering: Universiteten, demokratin och etiken, ca 1960-2019".

Syftet med forskningsprojektet är att initiera forskning om etableringen av medicinsk forsknings- och bioetik vid svenska universitet och högskolor från omkring 1960 och framåt. En central utgångspunkt är att detta slags etik utgör ett kunskapsområde där föreställningar om vetenskap, demokrati och det riktiga förhållandet dem emellan konstrueras. Övergripande forskningsfrågor är: Vilka problem har forsknings- och bioetiken setts som en lösning på? Vilken roll har vetenskapen tillskrivits och vad för slags föreställningar om demokratisk representation har aktualiserats? Vilka förändringar över tid kan urskiljas? Inom ramen för projektet genomförs en pilotstudie med fokus på hur demokrati definierades av medicinstudenter och medicinska debattörer under 1960-talet, samt vilka förändringar inom universitetsvärlden som dessa historiska aktörer efterfrågade för att skapa en bättre demokratisk ordning. Debatten hade sina svenska förtecken, men anknöt till internationella rörelser vilket gör att den kan bidra till att ge en bredare förståelse för dåtidens kritik mot medicinsk forskning, utbildning och vård i västerländska demokratiska samhällen.

Lokal: Tidskriftsläsesalen (TLS), Carolina Rediviva.


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

2 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Effektiv fastighetsförvaltning: Kungliga byggnadsstyrelsen och Akademiska hus 1980–2020

David Dellstig presenterar ett artikelutkast.

Artikelutkastet handlar om Akademiska hus bildande och hur företaget har kommit att utvecklas. Historien tar avstamp i en krishanteringsplan där den statliga fastighetsförvaltningen hävdas vara en ineffektiv förvaltning av ett stort fastighetskapital. Frågan om hur den högre utbildningens lokaler ska hanteras blir därmed inte endast en fråga om lokalförsörjning utan också en fråga om effektiv kapitalförvaltning. Processen med att ombilda den Kungliga byggnadsstyrelsen påbörjas av regeringen Carlsson men får sin slutgiltiga form under regeringen Bildt då det fastslås att det ska bli ett bolag.
      Hur bolaget ska drivas har sedan bildandet varit uppe för diskussion ett flertal tillfällen. Artikeln tar fasta på de modeller för fastighetsvärdering respektive hyressättning som bolaget har kommit att använda. Jag argumenterar för att frågan om vilken typ av marknad bolaget befinner sig på är avgörande för fastställandet av hyresnivåer. Hyresnivåerna är sin tur avgörande för fastigheternas värde och sålunda värdet på statens fastighetskapital idag.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

Bild av David Dellstig

16 MAJ, 13.15–15.00

Bild av PerOla Öberg

HERO-SEMINARIET
Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

PerOla Öberg presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

23 maj, 13.15–15.00

Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter

Varmt välkomna till ett seminarium om Johanna Ohlssons forskningsprojekt "Studentorganisationer, demokratisering och högre utbildning i Belarus: förståelsen, användandet och implementeringen av mänskliga rättigheter".

Lokal: Carolina Rediviva Tidskriftsläsesalen (TSL).


Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie och anordnas tillsammans med HERO.

Bild av Johanna Ohlsson.

30 MAJ, 13.15–15.00

Bilda av Mats Hyvönen.

HERO-SEMINARIET
Vad tillför lärplattformar till den högre utbildningen?

Mats Hyvönen presenterar ett artikelutkast.

Lokal: rum i 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

8 JUNI, 13.15–15.00

Towards a Historical Sociology of the Social and Human Sciences

Johan Heilbron, Uppsala universitet och Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS-EHESS), presenterar sin forskning.

The historical understanding of the social and human sciences (SHS) has, over the past decades, gone through a major shift from predominantly presentist to historicist accounts. Various programs for historicizing the SHS have shaped the formation of a subfield of ‘SHS studies,’ as it may be called, and contributed to significant changes in the (self)understanding of the disciplines involved. While the institutionalization of this subfield is relatively weak and its intellectual unity quite limited, a major challenge today is to go beyond the approaches that have defined the broadly ‘historicist’ turn (Cambridge contextualism, German Begriffsgeschichte, neo-institutionalism). In my talk I will argue that historical sociology represents a fruitful, general framework for ‘SSH studies’, and that the work of Pierre Bourdieu, in particular, provides some guiding principles. After presenting these, I will indicate some research areas that seem particularly significant for such a historical sociological program.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

23–28 OKTOBER

Bild av universitetshuset.

Higher Education Week

23–28 oktober 2023 lanseras satsningen Higher Education Week som sker i samverkan mellan HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) och forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Higher Education Week är tänkt som ett årligen återkommande evenemang där en rad olika aktiviteter anordnas kring ett samlande tema. Tema för 2023 är akademisk frihet.

Mer information kommer framöver.


Anordnas av HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies och Demokrati och högre utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-03-22