Kalendarium

Bilda av Annika Nilsson

14 MARS, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer

Annika Nilsson presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Detta projekt syftar till utvecklad kunskap och förståelse för rättsliga och institutionella garantier för skydd och begränsning av akademisk frihet. Genom rättsvetenskaplig analys bidrar projektet till breddad tvärvetenskaplig kunskapsutveckling om akademins och den akademiska professionens roll och förutsättningar i vår demokratiska rättsstat idag. I projektet belyses hur akademisk frihet definieras rättsligt, hur den skyddas och begränsas genom regleringar och processer i svensk rätt, samt hur lagstiftare och domstolar, liksom universiteten själva, balanserar akademisk frihet mot andra intressen. Det handlar bl.a. om säkerställande av god kvalitet och redlighet i forskningen, eller bedömning av akademisk frihet i förmedling av forskning som kan uppfattas som kränkande av mottagande individer eller grupper. I projektet analyseras och problematiseras universitetens demokratiska uppdrag och ställning, samt avvägning av akademisk frihet mot andra relevanta samhällsintressen och rättigheter i rättsliga normer och processer.

Lokal: Tidskriftsläsesalen, Carolina Rediviva.


Anordnas av HERO tillsammans med Demokrati och högre utbildning.

21 MARS, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering

Susanne Dodillet och Sverker Lundin presenterar sitt projekt om högskolepedagogikens historia.

Vi kommer att berätta om arbetet inom vårt VR-finansierade forskningsprojekt om Högskolepedagogikens historia. I dagens diskussion om akademisk frihet, framställs universitetet ofta som en institution som i grunden handlar om fritt sökande av sanning, men som relativt nyligen börjat hotas av ekonomiska och andra krafter. Vi kommer att problematisera denna bild, genom att berätta om de drivkrafter som under 1900-talet ledde fram till formandet av dagens universitet. Vi bygger upp vår argumentation med utgångspunkt från bortglömda sidor hos samhällsvetenskapernas historia.
      Med vårt bidrag hoppas vi ge en impuls till diskussion om vad universitetet egentligen är för något, och vilken roll det borde spela i samhället.

Lokal: 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

Bild av Susanne Dodillet och Sverker Lundin

2 MAJ, 13.15–15.00

Bild av David Dellstig

HERO-SEMINARIET
Effektiv fastighetsförvaltning: Kungliga byggnadsstyrelsen och Akademiska hus 1980–2020

David Dellstig presenterar ett artikelutkast.

Artikelutkastet handlar om Akademiska hus bildande och hur företaget har kommit att utvecklas. Historien tar avstamp i en krishanteringsplan där den statliga fastighetsförvaltningen hävdas vara en ineffektiv förvaltning av ett stort fastighetskapital. Frågan om hur den högre utbildningens lokaler ska hanteras blir därmed inte endast en fråga om lokalförsörjning utan också en fråga om effektiv kapitalförvaltning. Processen med att ombilda den Kungliga byggnadsstyrelsen påbörjas av regeringen Carlsson men får sin slutgiltiga form under regeringen Bildt då det fastslås att det ska bli ett bolag.
      Hur bolaget ska drivas har sedan bildandet varit uppe för diskussion ett flertal tillfällen. Artikeln tar fasta på de modeller för fastighetsvärdering respektive hyressättning som bolaget har kommit att använda. Jag argumenterar för att frågan om vilken typ av marknad bolaget befinner sig på är avgörande för fastställandet av hyresnivåer. Hyresnivåerna är sin tur avgörande för fastigheternas värde och sålunda värdet på statens fastighetskapital idag.

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

16 MAJ, 13.15–15.00

HERO-SEMINARIET
Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

PerOla Öberg presenterar sitt nystartade projekt inom forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?

Lokal: Rausingrummet, 6-3025, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

Bild av PerOla Öberg

30 MAJ, 13.15–15.00

Bilda av Mats Hyvönen.

HERO-SEMINARIET
Vad tillför lärplattformar till den högre utbildningen?

Mats Hyvönen presenterar ett artikelutkast.

Lokal: rum i 4-0019, Engelska parken.


Anordnas av HERO.

23–28 OKTOBER

Higher Education Week

23–28 oktober 2023 lanseras satsningen Higher Education Week som sker i samverkan mellan HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies (SCAS) och forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.

Higher Education Week är tänkt som ett årligen återkommande evenemang där en rad olika aktiviteter anordnas kring ett samlande tema. Tema för 2023 är akademisk frihet.

Mer information kommer framöver.


Anordnas av HERO, Swedish Collegium for Advanced Studies och Demokrati och högre utbildning.

Bild av universitetshuset.
Senast uppdaterad: 2023-01-30