Internationella idéer inom UNESCO

Digitala metoder för en global begreppshistoria

Projektbeskrivning

Detta projekt använder storskalig digital textanalys som verktyg för att utforska tusentals dokument – debatter, internationella överenskommelser och publikationer – skapade av United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) från dess grundande 1945 fram till 2015. Syftet med projektet är att använda dessa texter, skapade inom ramen för en global organisation, för att förstå hur “internationella idéer”, centrala begrepp som utgör grunden för internationell debatt och samarbete, utvecklades och förändrades över tid.

Vi kommer i synnerhet att använda de digitala metoderna för att kasta nytt ljus över en av de mest dramatiska händelserna i 1900-talets internationella liv: utökningen av det inter-nationella samfundet genom grundandet av nya, postkoloniala stater. Vissa forskare har noterat att avkoloniseringen hade dramatiska effekter på centrala begrepp inom den internationella ordningen. På 1800-talet hade de europeiska kolonialmakterna rättfärdigat sin dominans inom det internationella samfundet genom begrepp som “suveränitet”, “staten”, “civilisation”, och “ras”. Dessa begrepp användes för att utesluta enorma grupper av människor från möjligheten till självbestämmande. På 1900-talet, emellertid, då imperierna föll och nationalstatens princip etablerade sig, krävdes andra vägledande principer och koncept. Under perioden efter andra världskriget lades större vikt vid begrepp som betonade kulturellt utbyte och transnationell kommunikation, som “kulturarv”, “identitet”, “mångfald” och “kultur” rätt och slätt. Detta stora skifte i vilka idéer som legitimerar världsordningen – ett skifte, förenklat uttryckt, från civilisation till kultur – har berörts inom forskningen. Men det har inte varit föremål för systematisk, transnationell historisk analys, sannolikt mot bakgrund av de metodologiska svårigheter som en sådan analys innebär. Den bärande tanken bakom detta projekt är att en historisk analys av den globala diskurs som fördes inom UNESCO erbjuder ett spännande och praktiskt genomförbart tillvägagångssätt för att rent empiriskt testa hypotesen om övergången från civilisation till kultur i den internationella ordningen.

I sammarbete med Humlab vid Umeå universitet applicerar vi flera digitala metoder, inklusive topic modeling (som utifrån samförekommande ord identifierar teman och diskurser), ordförekomst över tid, samt så kallad word embedding, till ett stort urval av UNESCOs texter (circa 20 miljoner ord). Vi har två huvudsakliga mål med projektet. Dels vill vi bidra till förståelsen för de internationella idéernas historia och dels göra ett viktigt metodologiskt bidrag till det framväxande fält av global begreppshistoria genom att utforska potentialen i digitala metoder just för detta fält.

Staircase at UNESCO Headquarters, Paris (Photo credit: Hisae K., “UNESCO”, 2008, flickr creative commons)
Staircase at UNESCO Headquarters, Paris (Photo credit: Hisae K., “UNESCO”, 2008, flickr creative commons)
Senast uppdaterad: 2021-06-03