Förändrade klimathistorier

Institutionaliseringen av svensk transnationell klimatkunskap 1950-2000

Hur ska man förstå meteorologiska institutioners roll i framväxten av den moderna förståelsen av klimatet som ett systemiskt, om än kaotiskt, globalt fenomen som påverkas av oss människor? Mitt forskningsprojekt ’Förändrande klimathistorier studerar transnationell verksamhet mellan Svenska meteorologiska och hydrologiska institutet (SMHI) och brittiska kollegor under andra hälften av 1900-talet i syfte att förstå vilken roll institutioner spelade för att omtolka och politisera klimat-begreppet.

Varför är historia om meteorologiska samarbeten relevant? Klimatkunskapen har idag blivit central för att omvärdera  nationella politiska prioriteringar, och därigenom en omformulering av våra statliga myndigheters uppdrag till att minska eller anpassa oss till klimatförändringar. För att förstå denna politiska process måste vi historisisera de institutioner som producerade klimatkunskap och hur de motiverade studiet, och så småningom hantering, av klimatförändringar.

Projektet söker förändra de konceptuella grunderna för hur statliga institutioner producerar och anpassar sig till kunskap om klimatförändringar. För det första visar jag på den centrala roll som SMHI:s infrastrukturella och transnationella verksamhet har för klimatbegreppet, vilket tidigare forskning inte har kunnat visa på grund av ett begränsat fokus på individuella aktörer. För det andra, genom att historisisera klimatbegreppet visar jag att kunskap om klimatförändringar inte handlar om bekräftelse eller förnekande av fenomenet utan snarare påverkas av institutionaliserade gränsdragningar som sträcker sig från nationell eller regional till global nivå. Och för det tredje, att berätta klimatets historia genom historier om människor som studerade klimatet, är det möjligt att få mer förståelse för hur, och under vilka omständigheter, kunskap om klimatet har formulerats. Eftersom fler statliga institutioner förväntas anpassa sig till klimatförändringar är det lägligt att bidra med förståelse ok förhistorien till denna kunskap inom SMHI.

© Erik Liljas, SMHI.

Om projektet

Projektperiod

2022–2025

Finansiär

Vetenskapsrådet

Forskare
Senast uppdaterad: 2022-11-19