Ett exempel för alla tider?

Historieteorin i samtida ekonomiskt tänkande

Vad kännetecknar vår epoks förhållningssätt till tid och historia? På det historieteoretiska fältet har man länge utgått ifrån att svaret kan sökas i humanioras egen tradition, att det är filosofer och historiker som bestämmer vad som är rimliga förhållningssätt. Dialog med inflytelserika grupper utanför humaniora har inte varit framträdande och kanske är det humanisterna som förlorat mest på detta.

Projektet utgår från frågan om vilka tidsperskeptiv som impliceras av de ekonomiska vetenskaperna, särskilt nationalekonomin. Vilka slutsatser om historien menar sig ekonomer kunna dra exempelvis genom studiet av ekonomiska krascher? Hur har konsensusuppfattningar kring detta förändrats efter den senaste kraschen 2008? Syftet är att skapa en kontaktyta mellan humanistisk historieteori och den ekonomiska idésfären och tydliggöra de underförstådda uppfattningar om tid och historia som präglar diskussioner på både det ekonomiska och det humanistiska fältet.

Om projektet

Projektperiod
 

Finansiär

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Forskare
Senast uppdaterad: 2021-06-03