Benjamin Höijers latinska texter

Projektbeskrivning

Filosofen Benjamin Höijer (1776-1812) är en av den svenska filosofins och litteraturens dolda skatter. ”Ingen så bra författare i vår tradition är så oläst”, skrev Horace Engdahl i Den svenska litteraturen (1988). Hans företrädde den nya filosofi som utvecklades i Tyskland i slutet av 1700-talet. Hans Afhandling om den philosophiska constructionen (1799) recenserades uppskattande av ingen mindre än F.W.J Schelling. Höijer har dock förblivit en otillgänglig författare. Flera av hans texter finns bara på latin och hans föreläsningsmanuskript skrevs på kod som gör att de ligger olästa i Uppsala universitetsbibliotek.

Det här projektet gäller de latinska texterna. De gavs ut i Höijers Samlade Skrifter på 1820-talet, men finns inte på svenska. Texterna omfattar ämnen som historia, konst och poesi samt aspekter av den nya filosofi Höijer var talesman för. Under senare delen av sin korta levnad ägnade sig Höijer i första hand åt konstfilosofi, alltså estetik och konstteori. Även bland de latinska texterna, inklusive de som tillhör ungdomsåren i slutet av 1780-talet, spelar estetiska och konstteoretiska frågor en stor roll.

Projektet har två syften:

  1. Att översätta och publicera Höijers latinska texter från perioden 1786-1812. Översättningen utförs av Johnny Strand, pensionerad lektor i latin från Göteborgs universitet tillsammans med Peter Sjökvist, docent i latin och anställd vid universitetsbiblioteket i Uppsala.
  2. Att idéhistoriskt kommentera och kontextualisera de nya texterna och Höijers plats i det nordeuropeiska tänkandet mellan franska revolutionen och det förmoderna Sveriges slut efter de förödande Napoleonkrigen.
     

(Illustration: förstasidan av Benjamin Höijers Aphorismi e Logica Transcendentali)

Om projektet

Projektperiod

2017-2019

Finansiär

Stiftelsen Olle Engkvist byggmästare

Forskare
  • Torbjörn Gustafsson Chorell, universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria (projektledare)
  • Peter Sjökvist, docent i latin och anställd vid universitetsbiblioteket i Uppsala
  • Johnny Strand, pensionerad lektor i latin från Göteborgs universitet
Senast uppdaterad: 2021-06-03