Att rekonstruera tidigmodern farmaci

Globala handelsnätverk, substanser och praktiker

Projektbeskrivning

Med detta projekt vill vi göra en globalhistorisk omvärdering av farmacins historia med utgångspunkt från medicinska substanser. Mer precist innebär det att vi vill följa specifika exotiska substanser som användes inom medicinen, som till exempel aloe, gentianarot och myrra från de ställen där de producerades, genom de globala handelsnätverken, och fram till apoteken i Europa, där de komponeras till att bli mediciner. Förutom att följa kunskaperna om hur de odlas, packas, transporteras så vill vi också rekonstruera en medicin: nämligen Hjärnes beska elixir utomlands kända som Swedish Bitters. Ironiskt nog består medicinen, som ansågs vara allmänt stärkande, nästan uteslutande av exotiska importprodukter. Projektet avser alltså att återupptäcka farmacins globala historia. Men lika viktigt är att återskapa farmacins förlorade praktiker, det vill säga att söka ny kunskap om tidigmodern farmaci genom att rekonstruera försvunna farmaceutiska färdigheter rörande handel med, samt hantering och komposition av mediciner. Varifrån kom substanserna? Hur gjorde man för att identifiera dem korrekt, lagra dem, hantera, och blanda dem? Vad skulle de användas till och vad betydde de för dem som kom i kontakt med dem? Trots att apotekarnas och läkarnas verksamhet var helt beroende av sådant vetande, vet vi förvånansvärt lite om det. Projektet integrerar medicinhistoria i det globalhistoriska forskningsfältet och omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik. Studien är nyskapande på flera sätt, främst genom att kombinera globalhistoria med experimentell vetenskapshistoria och dess ambition att återskapa det förflutnas laboratoriepraktiker. Tidigmoderna apotekare och deras kunskap har i mycket liten utsträckning diskuterats inom vetenskaps- och medicinhistorien – detta trots att apotekssubstanser var av central betydelse för den tidigmoderna medicinen och den globala handeln vilade på substanser som peppar, rabarber och myrra. Med hjälp av ny metodik och nya källmaterial syftar projektet alltså till att rekonstruera och förstå det tidigmoderna farmaceutiska kunskapssystemet, både som praktik och teori.

(Bild: Interiör med fönster från Apoteksmuseet, Åbo Museum)

Interiör från Apoteksmuseet, Åbo
Senast uppdaterad: 2021-06-03