Arkivsamling för Sveriges rymdhistoria

Projektbeskrivning

Dagens kunskap om miljöförändringar förutsätter idag en omfattande infrastruktur för att inhämta data om fenomen på jordens yta samt databaser för att jämföra dessa fenomen med hur det sett ut tidigare. Detta är vad som menas med förändring av miljö. Det är genom rymdtekniker som satellitfjärranalys som studiet av miljöförändringar har bedrivits på en global skala sedan mitten av 1900-talet och framåt. I många avseenden har satellitdata blivit synonymt med miljö och jämförelser i data över tid antas utgöra förändringar i miljön. Samtidigt är historien kring rymdtekniken idag väldigt begränsad.

Tidigare forskning på rymdteknik visar även att endast genom en kombination av källmaterial, muntligt och skriftligt ifrån privata samlingar, kan en mer komplett bild skapas om varför rymdtekniken utformades för miljösyften. Arkivsamlingen möjliggör historiska studier av hur areella näringar, stadsplanering, och krishantering över stora geografiska ytor möjliggjordes eller kom att förlita sig på rymdteknik. Utöver detta kan materialet ha relevans för studier inom områden rörande svensk geopolitik, internationella relationer, och den bredare samhällsutveckling under sent 1900-tal. Framförallt vittnar materialet om svenska experters transnationella kontakter och utbyten, vilket är en förutsättning för att studera Sveriges roll i världen under sent 1900-tal.

French engineers mounting a Skylark-rocket at ESRANGE, 1960s. © Sven Grahn Private Collection.
French engineers mounting a Skylark-rocket at ESRANGE, 1960s. © Sven Grahn Private Collection.
Swedish space experts at NASA’s White Sands Test Facility, 1960s.
Swedish space experts at NASA’s White Sands Test Facility, 1960s. © NASA Headquarters Archive.

Om projektet

Projektperiod

2022–2024

Finansiär

Kungl. Vetenskapsakademien

Forskare
Senast uppdaterad: 2022-06-01