Politisk idéhistoria

Inom den historiska forskningen har begreppet politik breddats och blivit allt mer mångfacetterat de senaste decennierna. Samhällsförändringar har samtidigt tvingat historieforskningen att ompröva förgivettaganden kring politikens rum samt dess skalor och temporalitet, såväl för äldre tidsperioder som för samtidshistorien. Nuet kan ses som summan av en serie komplexa tidsskalor och världar som både samexisterar och kolliderar. Klassiska frågor inom den politisk historiska forskningen, som de som handlar om formella politiska arenor, samhällelig maktutövning mellan eliter, experter och medborgare, om politisk filosofi och de klassiska politiska ideologierna, har under senare år givits ny relevans i relation till att nutidens politiska landskap förskjutits. Den politiska idéhistoriens forskningsfrågor har förnyats exempelvis genom utveckling av transnationella perspektiv, nya sammankopplingar mellan intellektuell historia, miljöhistoria och ekonomisk historia, samt en förskjutning från det nationella till kategorier som värld och planet.

Nyare politisk-historisk forskning ägnas inte minst åt de begreppsliga, praktiska, materiella och institutionella innovationer som formar vad som räknas som politiska angelägenheter. Detta inkluderar studier av uppkomsten av nya politiska subjekt och objekt, hur områden politiseras och avpolitiseras,  samt hur gränser dragits mellan politik och andra sfärer i samhället, exempelvis vetenskap eller ekonomi.

Institutionens forskning inbegriper exempelvis hur nya politiska fält etablerats såsom kultur-, forsknings- eller hälsovårdspolitik, samproduktionen av vetenskapliga teorier och modeller och nya former av politik, framtid och framtida generationer, hur reklam och politisk kommunikation vävts samman, samt hur arenor och former för internationell politik uppkommit och utvecklats. Ett nytt forskningsområde är forskningsprogrammet Nyliberalism i Norden som startar under 2020.

L’Emeute, ca 1860, beskuren, Honoré Daumier. The Phillips Collection. Målning som föreställer ett upplopp med arbetare. I förgrunden en person med höjd näve i vit skjorta.
L’Emeute, ca 1860, beskuren, Honoré Daumier. The Phillips Collection.

Pågående forskning i politisk idéhistoria

Senast uppdaterad: 2022-04-21