Mediehistoria

Medier står på många sätt i centrum för vår egen tid och detta märks också inom den historiska forskningen. Bland annat syns det i framväxten av det mångdisciplinära området mediehistoria. Dagens mediesituation har rest en rad nya historiska frågor som inneburit ny kunskap om det förflutna. Denna historiska forskning har i sin tur bidragit med nya perspektiv på vår tids diskussioner om mediers betydelse för exempelvis människors självförståelse, relationer och sätt att ta sig an gemensamma angelägenheter.

Forskning vid institutionen analyserar bland annat hur de sätt på vilka världen framställs, kunskap kommuniceras och lärande organiseras varit förbundna med vissa mediala förutsättningar och utvecklingen av specifika mediekompetenser. Denna kulturteoretiskt orienterade forskning använder ett brett mediebegrepp som inkluderar mer än de traditionella massmedierna. Bland annat har den akademiska föreläsningen, det kulturhistoriska museet, det statistiska diagrammet och röntgenbilden analyserats som del av de historiskt föränderliga medielandskapen. Här ryms undersökningar av hur enskilda nya medier etablerats, hur representationspolitik ingått i kommunikation av vetande, hur politiskt-teoretiska överväganden gjorts då publiker upprättas och hur utbildningsreformer kretsat kring nya medier.

Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning, 1950. Upphov: Gunnar Lantz. Publicerad av Stockholms stadsmuseum.
Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning, 1950. Upphov: Gunnar Lantz. Publicerad av Stockholms stadsmuseum.

Pågående forskning i Mediehistoria

Senast uppdaterad: 2022-04-11