Medicinhistoria

Under de senaste decennierna har medicinhistoria utvecklats till ett dynamiskt internationellt forskningsfält som undersöker produktionen och cirkulationen av medicinsk kunskap i de kulturella och samhälleliga sammanhang som den har ingått i. Denna orientering reflekteras i institutionens medicinhistoriska forskning och undervisning som strävar efter att bredda förståelsen av den moderna medicinens, biovetenskapens, vårdens och hälsoarbetets historia. Grundläggande för det förhållningssätt som genomsyrar verksamheten är att historisk forskning kan bidra till förbättrade insikter om centrala frågor och dilemman i samtidens medicinska och biomedicinska utveckling.

För närvarande finns ett femtontal forskare varav flera doktorander som är aktiva inom det medicinhistoriska området. Vår forskning har en stor kronologisk bredd som sträcker sig från tidigmodern farmakologi och rättsmedicinens etableringsfas till samtida biovetenskap, och den representerar en mångfald av perspektiv som exempelvis kopplingar mellan kön och sjukdomsbegrepp, maktaspekter på folkhälsa och välfärd, och medicinens visuella och materiella kultur. Ett specialområde som institutionen lägger särskild tonvikt vid att utveckla är forskningen kring den mänskliga reproduktionens historia.

Museum Gustavianum, Anatomiska teatern. Foto: Marcus Marcetic. Copyright: Uppsala universitet.
Museum Gustavianum, Anatomiska teatern. Foto: Marcus Marcetic.
Senast uppdaterad: 2022-04-13