Kultur- och mediehistoria

Kulturteoretiskt orienterad forskning är stark inom det idéhistoriska fältet. Den utmärks av analytiska perspektiv som sätter det kulturella meningsskapandets mekanismer och materiella former i fokus. Den empiriska bredden är stor och området präglas av ett historiskt intresse för värderingar, emotioner och sensoriska upplevelser. Sökarljuset riktas särskilt mot naturaliseringen av det förgivettagna och mot kopplingar mellan mikro- och makronivån, genom att sätta företeelser som exempelvis kaffedrickande, pressade blommor, illustrationer i tidningar, kreditkort eller kurser i sensualitetsträning i en bredare historisk, politisk och samhällelig kontext.

Forskning vid institutionen analyserar bland annat hur de sätt på vilka världen framställs, kunskap kommuniceras och lärande organiseras varit förbundna med vissa mediala förutsättningar. Den använder ett brett mediebegrepp som inkluderar mer än de traditionella massmedierna. Bland annat har den akademiska föreläsningen, det kulturhistoriska museet, skyltfönstret, det statistiska diagrammet, röntgenbilden eller olika former av pengar analyserats som del av de historiskt föränderliga medielandskapen.

Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning, 1950. Upphov: Gunnar Lantz. Publicerad av Stockholms stadsmuseum.
Högre allmänna läroverket för flickor å Södermalm (Södra flickläroverket). Lektion i tidningsläsning, 1950. Upphov: Gunnar Lantz. Publicerad av Stockholms stadsmuseum.

Pågående forskning i kultur- och mediehistoria

Senast uppdaterad: 2023-01-23